Overige info

Zorgeloos op vakantie in Berg en Dal

De werkgroep "Zorg en Toerisme" is nauw bij betrokken bij de toegankelijkheid  van diverse bestemmingen voor vakantie en dagrecreatie voor mensen met een lichte zorgbehoefte.
Samen met gemeente, ondernemers en Rabobank staan wij voor "Zorgeloos op vakantie", een project om de regio toegankelijk te maken voor recreanten en toeristen met een lichte fysieke beperking.
De laatste bijeenkomst was onder andere met projectleider Sylvie Uenk van "Zorgeloos op vakantie" op het gemeentehuis, om mogelijke gehandicaptenparkeerplaatsen te bekijken bij of in de buurt van musea, belangrijke gebouwen/objecten enz.

WMO-Adviesgroep 29 maart 2019 actief m.b.t. Keurmerk Toegankelijkheid Heuvelrijk

n de weekbladen De Rozet en Het Gemeentenieuws werd begin april 2019 verslag gedaan van onze activiteiten (in het bijzonder van de werkgroep Recreatie) met betrekking tot het pas geopende hotel Heuvelrijk en het Kenmerk Toegankelijkheid. Dit keurmerk werd vrijdagmiddag 29 maart toegekend aan Heuvelrijk, waarmee het de eerste toeristische organisatie in de gemeente Berg en Dal is die dit keurmerk krijgt. Het keurmerk is het resultaat van het project 'Zorgeloos op Vakantie', bedoelt om de regio Rijk van Nijmegen beter toegankelijk te maken voor mensen met een lichte beperking en hun reisgenoten.

WMO-Adviesgroep Berg en Dal bestaat in oktober 2018 25 jaar

Hoe het is gelopen....

In oktober 1993 kwam een nieuwe wet tot stand met betrekking tot de verlening van voorzieningen aan gehandicapten, de Wet Voorzieningen Gehandicapten (Wvg). De uitvoering van deze regeling kwam te liggen bij de gemeente en elke gemeente had een zekere mate van vrijheid om meer of minder royaal met de voorzieningen te zijn. Deze wet richtte zich op drie groepen voorzieningen:

1. Vervoersvoorzieningen (taxivervoer, scootmobielen, auto-aanpassingen)
2. Rolvoorzieningen (rolstoelen)
3. Woonvoorzieningen (woningaanpassingen)
De wet zou ingaan in 1994. Reden voor een aantal vrijwilligers om bij elkaar te komen om te bekijken hoe de juiste uitvoering door de gemeente zou gaan worden en om eventueel mensen met beperkingen bij te staan en te adviseren bij deze juiste uitvoering. En zo ontstond er een platform, het “Platform Wvg/BTB”. Vanuit dit platform werden steeds meer mensen met beperkingen geholpen en begeleid met hun aanvragen en uitvoering van de juiste voorzieningen. Deze wet bleef bestaan tot en met eind 2006. In 2007 werd de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingevoerd. Naast de bestaande voorzieningen die onder de Wvg vielen, is ook de huishoudelijke hulp hieronder komen te vallen. In 2015 kwam er weer een grote verandering in de Wmo. De Wmo 2015 vormt een onderdeel van het stelsel van Zorg en Welzijn, dat bestaat uit de Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet en de Jeugdwet. Tevens werden in die tijd de gemeenten Groesbeek, Ubbergen en Millingen aan de Rijn samengevoegd tot een gemeente Berg en Dal. Dit was voor het Platform Wvg/BTB dan ook de reden om een nieuwe naam te kiezen om toch in alle gemeenten cliënten te kunnen blijven ondersteunen. Het werd de “Wmo-Adviesgroep Berg en Dal”. De leden van de Wmo-Adviesgroep zijn vrijwilligers van en voor inwoners van de gemeente Berg en Dal die een beroep doen op de Wmo, jong en oud. Zij doen dit onafhankelijk, dus zonder gemeentelijke of andere binding. Hun inbreng is kosteloos. Nog steeds na al die jaren geven zij gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente, denken ze mee met allerlei regelgeving omtrent de Wmo, en voeren actief beleid om de Wmo-voorzieningen zo cliënt gericht mogelijk te maken. Tevens voeren ze diverse vormen van overleg met de seniorenraad, regio-overleg cliëntgroepen, de Sociale Teams, de gebruikersadviesraad regiotaxi en klankbordgroep hulpmiddelenleverancier. Binnen de Wmo-Adviesgroep zijn werkgroepen actief op het gebied van de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid (verkeer, gebouwen, wonen, zorgeloos op vakantie), is er een cliëntencontactgroep, een pr-groep, een klankbordgroep hulpmiddelen leverancier en regio taxivervoer. Eenmaal per jaar organiseren ze een themabijeenkomst rondom een actueel thema. Ze blijven na al die jaren nog steeds actief en zetten zich in voor mensen met beperkingen en ouderen. Helaas zal er geen groot feest komen vanwege het vijfentwintigjarig jubileum, de Wmo-Adviesgroep heeft hiervoor niet de financiële middelen. Met een kleine subsidie van de gemeente kunnen zij de gemaakte (on)kosten van vergadering, bijeenkomsten, hulpverleningen en de themabijeenkomst vergoeden en betalen. Toch zal de Wmo-Adviesgroep dit jaar, intern, stil staan bij dit vijfentwintig jarig jubileum.

 

Aanwezigheid WMO-Adviesgroep bij de DoeMarkt 2018 in Beek

Overleg 28-3-2017 tussen gemeente en Wmo-Adviesgroep over de evaluatienota betreffende de Bijdrage in de kosten Wmo

Met Lineke Meekes, Beleidsmedewerker Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Berg en Dal is op 28 maart 2017 overleg gevoerd over de uitkomsten van de enquête van de WMO-Adviesgroep over de hoogte van de eigen bijdrage.

Besproken werden de Adviesnota evaluatie eigen bijdrage Wmo en Evaluatie Bijdragen in de kosten Wmo 2015.

Het college stelt voor het beleid rondom de eigen bijdrage nu niet te wijzigen. Redenen zijn onder anderen dat de conclusie van de WMO-Adviesgroep niet door andere bronnen gestaafd wordt en dat door het Rijk de eigen bijdrage per januari 2017 verlaagd wordt.

Powerkaart

Februari 2017 zijn twee leden van de WMO-Adviesgroep naar de "zonder beperking erop uit" beurs geweest in Nieuwegein. Support Magazine was er ook en zij hebben een "Powerkaart" gemaakt. Deze kaart is waardevol bij het aanvragen van een hulpmiddel. Op de kaart wordt ook verwezen naar de wettekst.

U kunt hieronder op de link klikken; de  tekst zelf hebben we hieronder extra vermeldt:

Hulpmiddel aanvragen? Trek de Powerkaart!

De Wmo biedt twee krachtige tools voor de cliënt die zijn eigen boontjes wil doppen: het persoonsgebonden budget en het persoonlijk plan. Bewaar deze kaart goed en gebruik hem indien nodig om uw Wmo-ambtenaar te overtuigen.

Het persoonsgebonden budget (pgb)

Wmo-artikel 2.3.6
- Met een pgb kunt u een hulpmiddel van derden betrekken (lid1). Hiermee bent u dus niet aangewezen op het standaardpakket dat de gemeente heeft ingekocht.
- U mag als cliënt zelf kiezen voor een pgb (lid 1).
- U moet (lid 2a) wel redelijkerwijs in staat zijn dit zelf te bepalen en te beheren, al dan niet met externe hulp.
- U moet er zelf om vragen (lid 2b).
- U mag geen gevaarlijke of hele slechte spullen uitkiezen (lid 2c).
- De spullen moeten geschikt zijn voor het doel, een rolstoel moet bijvoorbeeld kunnen rijden (lid 3).

Het persoonlijk plan (pp)

Wmo-artikel 2.3.2.
U kunt een persoonlijk plan overhandigen bij uw Wmo-aanvraag (lid 2). Met dit plan schrijft u uw eigen indicatie.
- De gemeente is verplicht hiernaar te kijken (lid 5).
- In dit plan zet u welke maatschappelijke ondersteuning (welk hulpmiddel) volgens u het meest aangewezen is en wat uw omstandigheden zijn (lid 2).
- Indienen kan gedurende zeven dagen na aanvraag (lid 2).

Let op: In de wet heet een Wmo-aanvraag ‘melding’. Kijk voor volledige wetstekst van dit artikel op: www.supportmagazine.nl/wmo

Tips

* check altijd de plaatselijke verordening (op de website van de gemeente)
* Maak indien nodig gebruik van de beroepsprocedure
* Voor informatie over hulpmiddelen kunt u terecht bij de leveranciers

Rapport uitkomsten enquête najaar 2016

De Adviesgroep heeft recent het rapport met de uitkomsten van de  enquête over de financiële draagbaarheid van de Wmo- eigen bijdrage vastgesteld. Dit is vervolgens toegelicht en besproken met de Wmo-wethouder alsook met de fracties in de raad. In het overleg met fracties is in principe toegezegd de conclusies uit het rapport waar mogelijk te gaan uitwerken tot één of meer concrete voorstellen. Duidelijk is inmiddels wel dat een beslissing op de korte termijn helaas niet kan worden verwacht.

Wij houden U op de hoogte.

Het rapport kunt u inzien door op onderstaande link te klikken.

Mantelzorgcompliment 2016

Waar was de WMO-Adviesgroep in 2016 onder anderen mee bezig?

Het voorbereiden van een enquête voor 1614 Wmo - cliënten, woonachtig in de gemeente, over de effecten van de verplichte betaling van een eigen bijdrage voor een toegekende Wmo - maatwerkvoorziening. Overleg met de gemeente over o.m. de vraagstelling van de enquête. Het vouwen van de in 1614 - voud gecopieeërde aanbiedingsbrief met enquête. Het hieraan toevoegen van de informatiefolder van de Adviesgroep en een kant - en - klare enveloppe voor de terugzending, waarna dit pakket in alle verzendenveloppen is ingevoegd. Na vele uren van vrijwilligerswerk werd zo een grote stapel post verzendklaar gemaakt en eind augustus jl. aan de Wmo - cliënten verstuurd.

En hoe nu verder?

Vanaf half september worden de ontvangen ingevulde enquêtes stuk voor stuk geregistreerd en gerubriceerd; de getotaliseerde resultaten worden inclusief conclusies in een rapport verwoord. Dit rapport zal vervolgens worden aangeboden aan en besproken met het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur beoordeelt de uitkomsten en conclusies betreffende de effecten van de eigen bijdragen op de financiële positie en het besteedbaar inkomen van Wmo-cliënten. Het gemeentebestuur neemt op basis van bovenstaande een besluit over de vraag of en zo ja hoe en per wanneer het huidige beleid inzake de eigen bijdragen wordt gewijzigd. De WMO-Adviesgroep zal het besluit zo spoedig mogelijk meedelen.

Hoe is de uitslag van deze Wmo-enquête naar de eigen bijdrage 2016?

Verslag bijeenkomst "Toegankelijke bushalten" 18-11-2015

Op woensdag 18 november 2015 vond in de Mallemolen de thema-avond plaats met als onderwerp:

"Toegankelijke bushalten in de gemeente Berg en Dal voor iedereen".

Hieraan voorafgaand heeft de werkgroep bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid (BTB) van de WMO Adviesgroep Berg en Dal de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van 111 bushalten in kaart gebracht van de voormalige gemeenten Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek. 

Hierbij is vastgesteld dat het niet altijd eenvoudig is om van het openbaar vervoer gebruik te kunnen maken.
Een aantal bushalten zijn goed toegankelijk. Sommige kunnen met een kleine aanpassing volstaan en sommige moeten zelfs worden aangepast.
Wettelijk is bepaald dat op 1 januari 2016 46% van alle bushalten toegankelijk moeten zijn.
Het doel van de bijeenkomst was wethouders, raadsleden, leden van de raadscarrousel, medewerkers van de gemeente Berg en Dal en leden van andere werkgroepen of organisaties kennis te laten nemen van dié situaties, die voor reizigers met een beperking een belemmering vormen om van het openbaar vervoer gebruik te kunnen maken. En natuurlijk een aanzet te geven de bushalten in onze gemeente kwalitatief op een hoger peil te brengen.

Uit de presentatie kwam naar voren dat er problemen te over zijn voor minder validen. Zo blijkt vaak geen goede markering aanwezig te zijn om in de bus te stappen, geen geleide lijnen (witte ribbels) te zijn aangebracht, het perron te smal te zijn, de op- en afrit voor een rolstoel niet te voldoen, een Abri ver na of voor een halteplaats te staan. Vaak is het perron door de Abri of bv. een prullebak te smal voor een rolstoel.

Het boekwerk over de toegankelijkheid van bushaltes is vrij beschikbaar; volg de link hieronder