Overige info

Aanwezigheid WMO-Adviesgroep bij de DoeMarkt 2018 in Beek

Overleg 28-3-2017 tussen gemeente en Wmo-Adviesgroep over de evaluatienota betreffende de Bijdrage in de kosten Wmo

Met Lineke Meekes, Beleidsmedewerker Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Berg en Dal is op 28 maart 2017 overleg gevoerd over de uitkomsten van de enquête van de WMO-Adviesgroep over de hoogte van de eigen bijdrage.

Besproken werden de Adviesnota evaluatie eigen bijdrage Wmo en Evaluatie Bijdragen in de kosten Wmo 2015.

Het college stelt voor het beleid rondom de eigen bijdrage nu niet te wijzigen. Redenen zijn onder anderen dat de conclusie van de WMO-Adviesgroep niet door andere bronnen gestaafd wordt en dat door het Rijk de eigen bijdrage per januari 2017 verlaagd wordt.

Mantelzorgcompliment 2016

Waar was de WMO-Adviesgroep in 2016 onder anderen mee bezig?

Het voorbereiden van een enquête voor 1614 Wmo - cliënten, woonachtig in de gemeente, over de effecten van de verplichte betaling van een eigen bijdrage voor een toegekende Wmo - maatwerkvoorziening. Overleg met de gemeente over o.m. de vraagstelling van de enquête. Het vouwen van de in 1614 - voud gecopieeërde aanbiedingsbrief met enquête. Het hieraan toevoegen van de informatiefolder van de Adviesgroep en een kant - en - klare enveloppe voor de terugzending, waarna dit pakket in alle verzendenveloppen is ingevoegd. Na vele uren van vrijwilligerswerk werd zo een grote stapel post verzendklaar gemaakt en eind augustus jl. aan de Wmo - cliënten verstuurd.

En hoe nu verder?

Vanaf half september worden de ontvangen ingevulde enquêtes stuk voor stuk geregistreerd en gerubriceerd; de getotaliseerde resultaten worden inclusief conclusies in een rapport verwoord. Dit rapport zal vervolgens worden aangeboden aan en besproken met het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur beoordeelt de uitkomsten en conclusies betreffende de effecten van de eigen bijdragen op de financiële positie en het besteedbaar inkomen van Wmo-cliënten. Het gemeentebestuur neemt op basis van bovenstaande een besluit over de vraag of en zo ja hoe en per wanneer het huidige beleid inzake de eigen bijdragen wordt gewijzigd. De WMO-Adviesgroep zal het besluit zo spoedig mogelijk meedelen.

Hoe is de uitslag van deze Wmo-enquête naar de eigen bijdrage 2016?

Verslag bijeenkomst "Toegankelijke bushalten" 18-11-2015

Op woensdag 18 november 2015 vond in de Mallemolen de thema-avond plaats met als onderwerp:

"Toegankelijke bushalten in de gemeente Berg en Dal voor iedereen".

Hieraan voorafgaand heeft de werkgroep bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid (BTB) van de WMO Adviesgroep Berg en Dal de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van 111 bushalten in kaart gebracht van de voormalige gemeenten Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek. 

Hierbij is vastgesteld dat het niet altijd eenvoudig is om van het openbaar vervoer gebruik te kunnen maken.
Een aantal bushalten zijn goed toegankelijk. Sommige kunnen met een kleine aanpassing volstaan en sommige moeten zelfs worden aangepast.
Wettelijk is bepaald dat op 1 januari 2016 46% van alle bushalten toegankelijk moeten zijn.
Het doel van de bijeenkomst was wethouders, raadsleden, leden van de raadscarrousel, medewerkers van de gemeente Berg en Dal en leden van andere werkgroepen of organisaties kennis te laten nemen van dié situaties, die voor reizigers met een beperking een belemmering vormen om van het openbaar vervoer gebruik te kunnen maken. En natuurlijk een aanzet te geven de bushalten in onze gemeente kwalitatief op een hoger peil te brengen.

Uit de presentatie kwam naar voren dat er problemen te over zijn voor minder validen. Zo blijkt vaak geen goede markering aanwezig te zijn om in de bus te stappen, geen geleide lijnen (witte ribbels) te zijn aangebracht, het perron te smal te zijn, de op- en afrit voor een rolstoel niet te voldoen, een Abri ver na of voor een halteplaats te staan. Vaak is het perron door de Abri of bv. een prullebak te smal voor een rolstoel.

Het boekwerk over de toegankelijkheid van bushaltes is vrij beschikbaar; volg de link hieronder