Wat te doen als je iets uit de Wmo-omgeving nodig hebt

Je komt in aanmerking als je voldoet aan de regelgeving. Kijk hiervoor op onderstaande links of neem contact op met de WMO gemeente Berg en Dal. Indien u een "hulpvraag" indient (zo heet dat verzoek), dan kunt u als volgt een reactie verwachten vanuit de gemeente:

- u ontvangt een uitnodiging voor een gesprek (keukentafelgesprek) met een medewerker van het sociaal team. Deze medewerker komt bij voorkeur bij u thuis.

U mag altijd iemand uitnodigen bij dit gesprek aanwezig te zijn. Denk aan familie, kennis, of anders aan ons! Dit is kosteloos. Uw hulpvraag wordt omschreven in een plan.

 - u kunt alvast een persoonlijk plan maken (niet verplicht). Hierin beschrijft u uw probleem, uw oplossingen en eventuele hulp hierbij.

Het plan van het sociaal team, eventueel aangevuld met uw eigen persoonlijk plan, wordt door u ondertekend en ingediend om een maatwerkvoorziening aan te vragen. U ontvang daarna een brief met het besluit op uw aanvraag.

Bekijk ook het stroomdiagram hieronder!

Eigen bijdrage in 2020

Per 1 januari 2020 wordt de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen € 19,- per maand. Dan verdwijnt dus de periode van 4 weken!

Per gemeente wordt bepaald welke voorzieningen daaronder vallen. De indicatie voor zogenaamde maatwerkvoorzieningen wordt individueel gegeven door het sociaal team. Bepaalde algemene voorzieningen kunnen er ook onder vallen, mits er sprake is van een langdurige relatie ermee door de cliënt en zo bepaald door de gemeente.

Het Wmo-abonnementstarief 2019

Vanaf 1 januari 2019 verandert de eigen bijdrage voor de gemeentelijke hulp, zorg en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat betekent een eigen bijdrage van maximaal € 17,50 per 4 weken. Voorheen werd gekeken naar inkomen of vermogen bij de berekening van de eigen bijdrage.

Inkomen of vermogen telt niet meer mee.

Mensen met een beperking of chronische ziekte hebben te maken met een stapeling van zorgkosten en eigen bijdragen, zoals voor de Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet of het eigen risico voor de zorgverzekering. De invoering van het abonnementstarief voor Wmo- voorzieningen is een eerste belangrijke stap voor het financieel toegankelijk houden van zorg en ondersteuning.

De gemeente biedt maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen.

In 2019 geldt het abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen. Denk bij maatwerk aan zorg, begeleiding, woningaanpassingen, huishoudelijke hulp en hulpmiddelen.
Uitgezonderd zijn beschermd wonen en opvang.

Een algemene voorziening is algemeen toegankelijk. De gemeente doet daarvoor niet eerst een diepgaand onderzoek naar u of uw situatie. Denk aan een boodschappendienst, maaltijdvoorziening of klussenhulp. De meeste algemene voorzieningen vallen niet onder het abonnementstarief, maar er kunnen wel eigen bijdragen worden gevraagd.

Gemeenten behouden de mogelijkheid voor minima-regelingen, zoals een nultarief of verlaagde bijdrage voor zorg en ondersteuning uit de Wmo. Dit regelt elke gemeente zelf.

Partner+ geen AOW-leeftijd = geen bijdrage.

Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u in 2019 geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo.

Eigen bijdrage voor ondersteuning op maat.

U betaalt een eigen bijdrage voorondersteuning op maat. Bijvoorbeeld voor hulp bij het huishouden, voor een scootmobiel, of voor collectief vervoer zoals de regiotaxi. En voorzorg die u zelf betaalt met een persoonsgebonden budget (pgb). Ook woningaanpassingen zoals een traplift of douchestoel vallen onder de eigen bijdrage. De berekening van de eigen bijdrage voor beschermd wonen blijft hetzelfde.

Gemeente kan eigen bijdrage verlagen. De gemeente bepaalt of inwoners een eigen bijdrage moet betalen. De gemeente kan de eigen bijdrage ook verlagen voor haar inwoners. Of bepalen dat iemand geen eigen bijdrage hoeft te betalen, bijvoorbeeld omdat die persoon een laag inkomen heeft.

Heeft u een laag inkomen? Bekijk de mogelijkheden. Op de website van het CAK of neem contact op met het CAK.

Samenvatting van het regeerakkoord

Door Iederin (netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte) is een samenvatting gemaakt van het regeerakkoord en oktober 2017 rondgestuurd. Ook beleidsvoornemens rond de Wmo zijn erin te lezen. Hieronder is de samenvatting op te vragen.

NB. Iederin is een netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte.

Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Berg en Dal 2018

De herziene verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2018 is gepubliceerd. Nu 28 artikelen (en sub-paragrafen) lang!

Zie hieronder...

Wat betekent WMO?

Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Zie http://www.zorgwijzer.nl/faq/wmo

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wmo.

Officieel heet deze wet Wmo 2015.

Over het Centraal Administratie Kantoor (CAK)

Het CAK is "publieke dienstverlening die in opdracht van de overheid regelingen uitvoert."

U kunt bij het CAK terecht voor:

  • uw eigen bijdrage berekenen
  • automatisch betalen
  • een "medicijnen mee op reis" verklaring opvragen
  • een overlijden melden
  • WMO in 2020 en uw maximale bijdrage
  • rekeningnummer wijzigen
  • regelingen rond bewindvoering
  • Nationaal contactpunt grensoverschrijdende zorg.