Gemeenteraad wil zuiniger omgaan met schaarse middelen Wmo en jeugdzorg

De gemeenteraad van de gemeente Berg en Dal heeft in een Koersdocument vastgelegd welke richting de gemeente de komende jaren uit wil met de zorg. Dit valt te lezen op de gemeentepagina van de Rozet van 9 februari 2021. Gezocht wordt naar een optimale balans tussen kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg.

In het kort betekent dit, dat:

- de gemeente aanvragen strenger gaat  beoordelen ("strenger aan de voordeur").

- er bij nieuwe aanvragen en verlengingen een maximum komt voor een aantal vormen van hulp, zoals woonbegeleiding en hulp bij het huishouden.

- er meer wordt doorverwezen naar alternatieve vormen van hulp (vrije inloop, hulp door vrijwilligersorganisaties).

- waar mogelijk wordt gekeken naar hulp in groepsverband.

- het beleid is "nee, tenzij" i.p.v. "ja, mits".

- er bewust voor is gekozen wachttijden (binnen de wettelijke kaders) te laten oplopen.

Een klein deel van onze inwoners is aangewezen op maatwerkvoorzieningen (individuele hulp en ondersteuning). Deze voorzieningen kosten relatief veel geld. Het gemeentebestuur vindt het belangrijk om de betaalbaarheid van die voorzieningen in balans te houden met toegankelijkheid en kwaliteit. Oftewel: het mag niet te duur zijn.

De gemeente wil de vragen van kwetsbare inwoners eerder signaleren, zodat de inzet van ondersteuning en hulp beperkt gehouden kan worden. Gekeken wordt naar wat mensen nog wel kunnen, soms met behulp van hun omgeving en sociale netwerk (Beleidskader sociaal domein 2018-2021).

Mensen die hun Wmo aanvraag niet voldoende beantwoord krijgen kunnen contact op nemen met onze Adviesgroep (06 - 1341 5975, Willy Fleuren)!

Begrotingstekort Berg en Dal loopt op tot 5 miljoen door kosten jeugdzorg en huishoudelijke hulp

Volgens  De Gelderlander van 5 oktober 2020 was het tekort voor de zomer nog 2,5 miljoen euro, en is het de maanden verdubbeld. De gemeente Berg en Dal zal het gat op de begroting moeten dichten met extra belastingverhogingen, bezuinigingen en een fikse greep in de spaarpot.

Grootste 'boosdoener' is het sociaal domein, zeg maar de zorg. Daar wordt veel meer aan uitgegeven, zo blijkt nu, dan voorzien.

Zo vallen de kosten voor huishoudelijke hulp zo’n 5 ton hoger uit dan gedacht en zijn ook de kosten van de jeugdzorg voor kinderen tot 18 jaar fors hoger.

Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2020

Wat te doen als je iets uit de Wmo-omgeving nodig hebt

Je komt in aanmerking als je voldoet aan de regelgeving. Kijk hiervoor op onderstaande links of neem contact op met de WMO gemeente Berg en Dal. Indien u een "hulpvraag" indient (zo heet dat verzoek), dan kunt u als volgt een reactie verwachten vanuit de gemeente:

- u ontvangt een uitnodiging voor een gesprek (keukentafelgesprek) met een medewerker van het sociaal team. Deze medewerker komt bij voorkeur bij u thuis.

U mag altijd iemand uitnodigen bij dit gesprek aanwezig te zijn. Denk aan familie, kennis, of anders aan ons! Dit is kosteloos. Uw hulpvraag wordt omschreven in een plan.

 - u kunt alvast een persoonlijk plan maken (niet verplicht). Hierin beschrijft u uw probleem, uw oplossingen en eventuele hulp hierbij.

Het plan van het sociaal team, eventueel aangevuld met uw eigen persoonlijk plan, wordt door u ondertekend en ingediend om een maatwerkvoorziening aan te vragen. U ontvang daarna een brief met het besluit op uw aanvraag.

Bekijk ook het stroomdiagram hieronder!

Eigen bijdrage in 2020

Per 1 januari 2020 wordt de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen € 19,- per maand. Dan verdwijnt dus de periode van 4 weken!

Per gemeente wordt bepaald welke voorzieningen daaronder vallen. De indicatie voor zogenaamde maatwerkvoorzieningen wordt individueel gegeven door het sociaal team. Bepaalde algemene voorzieningen kunnen er ook onder vallen, mits er sprake is van een langdurige relatie ermee door de cliënt en zo bepaald door de gemeente.

Samenvatting van het regeerakkoord

Door Iederin (netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte) is een samenvatting gemaakt van het regeerakkoord en oktober 2017 rondgestuurd. Ook beleidsvoornemens rond de Wmo zijn erin te lezen. Hieronder is de samenvatting op te vragen.

NB. Iederin is een netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte.

Wat betekent WMO?

Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Zie http://www.zorgwijzer.nl/faq/wmo

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wmo.

Officieel heet deze wet Wmo 2015.

Over het Centraal Administratie Kantoor (CAK)

Het CAK is "publieke dienstverlening die in opdracht van de overheid regelingen uitvoert."

U kunt bij het CAK terecht voor:

  • uw eigen bijdrage berekenen
  • automatisch betalen
  • een "medicijnen mee op reis" verklaring opvragen
  • een overlijden melden
  • WMO in 2020 en uw maximale bijdrage
  • rekeningnummer wijzigen
  • regelingen rond bewindvoering
  • Nationaal contactpunt grensoverschrijdende zorg.