Eigen bijdrage in 2020

Per 1 januari 2020 wordt de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen € 19,- per maand. Dan verdwijnt dus de periode van 4 weken!

Per gemeente wordt bepaald welke voorzieningen daaronder vallen. De indicatie voor zogenaamde maatwerkvoorzieningen wordt individueel gegeven door het sociaal team. Bepaalde algemene voorzieningen kunnen er ook onder vallen, mits er sprake is van een langdurige relatie ermee door de cliënt en zo bepaald door de gemeente.

Het Wmo-abonnementstarief 2019

Vanaf 1 januari 2019 verandert de eigen bijdrage voor de gemeentelijke hulp, zorg en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat betekent een eigen bijdrage van maximaal € 17,50 per 4 weken. Voorheen werd gekeken naar inkomen of vermogen bij de berekening van de eigen bijdrage.

Mensen met een beperking of chronische ziekte hebben te maken met een stapeling van zorgkosten en eigen bijdragen, zoals voor de Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet of het eigen risico voor de zorgverzekering. De invoering van het abonnementstarief voor Wmo- voorzieningen is een eerste belangrijke stap voor het financieel toegankelijk houden van zorg en ondersteuning.

De gemeente biedt maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen.

In 2019 geldt het abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen. Denk bij maatwerk aan zorg, begeleiding, woningaanpassingen, huishoudelijke hulp en hulpmiddelen.
Uitgezonderd zijn beschermd wonen en opvang.

Een algemene voorziening is algemeen toegankelijk. De gemeente doet daarvoor niet eerst een diepgaand onderzoek naar u of uw situatie. Denk aan een boodschappendienst, maaltijdvoorziening of klussenhulp. De meeste algemene voorzieningen vallen niet onder het abonnementstarief, maar er kunnen wel eigen bijdragen worden gevraagd.

Gemeenten behouden de mogelijkheid voor minimaregelingen, zoals een nultarief of verlaagde bijdrage voor zorg en ondersteuning uit de Wmo. Dit regelt elke gemeente zelf.

Bron: iederin.nl Nieuwsbrief van 27 november 2

Samenvatting van het regeerakkoord

Door Iederin (netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte) is een samenvatting gemaakt van het regeerakkoord en oktober 2017 rondgestuurd. Ook beleidsvoornemens rond de Wmo zijn erin te lezen. Hieronder is de samenvatting op te vragen.

NB. Iederin is een netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte.

Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Berg en Dal 2018

De herziene verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2018 is gepubliceerd. Nu 28 artikelen (en sub-paragrafen) lang!

Zie hieronder...

Bevestigende brief bij hulpvraag

De laatste wijziging van de  Wmo-verordening schrijft voor dat de gemeente een binnengekomen hulp-vraag  schriftelijk dient te bevestigen.

Besloten is om ook andere verplichte informatie in die brief/e-mail op te nemen. Onder meer over de mogelijkheden tot ondersteuning van de cliënt.

U kunt doorklikken naar onderstaande tekst.

Rapport uitkomsten enquête najaar 2016

De Adviesgroep heeft recent het rapport met de uitkomsten van de  enquête over de financiële draagbaarheid van de Wmo- eigen bijdrage vastgesteld. Dit is vervolgens toegelicht en besproken met de Wmo-wethouder alsook met de fracties in de raad. In het overleg met fracties is in principe toegezegd de conclusies uit het rapport waar mogelijk te gaan uitwerken tot één of meer concrete voorstellen. Duidelijk is inmiddels wel dat een beslissing op de korte termijn helaas niet kan worden verwacht.

Wij houden U op de hoogte.

Het rapport kunt u inzien door op onderstaande link te klikken.

Wat betekent WMO?

Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Zie http://www.zorgwijzer.nl/faq/wmo

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wmo.

Officieel heet deze wet Wmo 2015.

Vraag iemand mee bij een gesprek met het Sociale Team!

Zoals op onze home-pagina al aangestipt wordt:

Wanneer u een gesprek heeft met een consulent van het Sociale Team is het verstandig om iemand mee te vragen! Tijdens een dergelijk gesprek krijgt u veel informatie. Het is dan prettig als er nog iemand meegeluisterd heeft en u er later samen nog eens over kunt praten. Heeft u niemand in de buurt die met u mee kan gaan dan kunt u ook iemand van de WMO-Adviesgroep B&D meevragen. U kunt dan bellen met het algemene nummer (06 - 5472 4255) en u wordt verder geholpen.

Over het Centraal Administratie Kantoor (CAK)

Steeds vaker krijgen wij vragen over de eigen bijdrage die mensen moeten betalen aan het CAK. Wij kunnen die eigen bijdrage niet voor u controleren of uitrekenen.

Wij adviseren U vroegtijdig informatie in te winnen over het bedrag van de eigen bijdrage dat u per periode van 4 weken verschuldigd bent aan het CAK.
Het is in uw eigen financieel belang uw eigen bijdrage te kennen vóórdat u een aanvraag voor een maatwerkvoorziening bij de gemeente indient.
Zelf een oplossing zoeken kan in bepaalde gevallen goedkoper voor u uitpakken.
Voor de berekening van dat bedrag : ga naar www.hetcak.nl en vul als zoekterm in : bereken uw eigen bijdrage.