Eigen bijdrage per 1 januari 2019 / 2020 volgens De Zorgwijzer

De eigen bijdrage die mensen moeten betalen voor gebruik van voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning is straks voor iedereen gelijk. Het bedrag gaat per 1 januari 2019 naar 17,50 euro per vier weken, ongeacht het inkomen of de draagkracht. De maatregel komt voort uit het regeerakkoord van het huidige kabinet.

De Wmo wordt uitgevoerd door gemeenten en heeft als doel om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen en zelfstandig deel te laten nemen aan de samenleving. Om dit te bewerkstelligen kan de hulpbehoevende burger via de gemeente voorzieningen aanvragen, zoals huishoudelijke hulp, een boodschappendienst, een traplift of een scootmobiel.

Update: in een brief van het kabinet aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) blijkt dat het abonnementstarief van 17,50 euro pas per 2020 in werking treedt.

Samenvatting van het regeerakkoord

Door Iederin is een samenvatting gemaakt van het regeerakkoord en oktober 2017 rondgestuurd. Ook beleidsvoornemens rond de Wmo zijn erin te lezen. Hieronder is de samenvatting op te vragen.

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Berg en Dal 2017

Op 1 augustus 2017 is bovengenoemde verordening gepubliceerd in het Gemeenteblad. Een lijvig boekwerk, 25 artikelen lang. Het bevat -naast algemene overwegingen omtrent eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid  en participatie- onder meer artikelen betreffende Melding hulpvraag, Cliëntondersteuning, Criteria, Afwijzingsgronden, Regels voor pgb, Bijdrage in de kosten, Kwaliteitseisen maatschappelijke ondersteuning, Meldingsregeling calamiteiten en geweld en Verhouding prijs en kwaliteit voorziening door derden.

Zie de link hieronder voor de gehele verordening.

Bevestigende brief bij hulpvraag

De laatste wijziging van de  Wmo-verordening schrijft voor dat de gemeente een binnengekomen hulp-vraag  schriftelijk dient te bevestigen.

Besloten is om ook andere verplichte informatie in die brief/e-mail op te nemen. Onder meer over de mogelijkheden tot ondersteuning van de cliënt.

U kunt doorklikken naar onderstaande tekst.

WMO-regelgeving

De basis van de WMO-regelgeving in de gemeente staat verwoord in:

Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Berg en Dal 2016;

Besluit Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning en nadere regels Jeugdhulp Gemeente Berg en Dal 2017.

Rapport uitkomsten enquête najaar 2016

De Adviesgroep heeft recent het rapport met de uitkomsten van de  enquête over de financiële draagbaarheid van de Wmo- eigen bijdrage vastgesteld. Dit is vervolgens toegelicht en besproken met de Wmo-wethouder alsook met de fracties in de raad. In het overleg met fracties is in principe toegezegd de conclusies uit het rapport waar mogelijk te gaan uitwerken tot één of meer concrete voorstellen. Duidelijk is inmiddels wel dat een beslissing op de korte termijn helaas niet kan worden verwacht.

Wij houden U op de hoogte.

Het rapport kunt u inzien door op onderstaande link te klikken.

Wat betekent WMO?

Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Zie http://www.zorgwijzer.nl/faq/wmo

De Wmo is op 1 januari 2007 in plaats gekomen van de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg). Hulp in het huishouden was tot eind 2006 onderdeel van de AWBZ en viel hierna onder de Wmo.

Vraag iemand mee bij een gesprek met het Sociale Team!

Wanneer u een gesprek heeft met een consulent van het Sociale Team is het verstandig om iemand mee te vragen. Tijdens een dergelijk gesprek krijgt u veel informatie. Het is dan prettig als er nog iemand meegeluisterd heeft en u er later samen nog eens over kunt praten. Heeft u niemand in de buurt die met u mee kan gaan dan kunt u ook iemand van de WMO-Adviesgroep meevragen. U kunt dan bellen met het algemene nummer (06 - 5472 4255) en u wordt verder geholpen.

Over het Centraal Administratie Kantoor (CAK)

Steeds vaker krijgen wij vragen over de eigen bijdrage die mensen moeten betalen aan het CAK. Wij kunnen die eigen bijdrage niet voor u controleren of uitrekenen.

Wij adviseren U vroegtijdig informatie in te winnen over het bedrag van de eigen bijdrage dat u per periode van 4 weken verschuldigd bent aan het CAK.
Het is in uw eigen financieel belang uw eigen bijdrage te kennen v ó ó r d a t u een aanvraag voor een maatwerkvoorziening bij de gemeente indient.
Zelf een oplossing zoeken kan in bepaalde gevallen goedkoper voor u uitpakken.
Voor de berekening van dat bedrag : ga naar www.hetcak.nl en vul als zoekterm in : bereken uw eigen bijdrage.