Beknopt verslag vergaderingen

Eén jaar na de vergadering komt het beknopt verslag in het archief terecht.

Beknopt verslag vergaderingen in 2022

Beknopt verslag vergadering 19 januari 2022

Als we Jeugdzorg ook tot onze doelgroep willen laten behoren is een probleem voldoende expertise te hebben. Het idee wordt geopperd een loketfunctie te vervullen en vragen door te geven aan de betrokken instanties. Mogelijk kan een jongerenwerker meer info verschaffen.

De werkgroep BTB is betrokken bij meerdere projecten (Hoflaan, Dorpsstraat, Molenweg, Dasstraat/Fretstraat/Eekhoornstraat) voor wat betreft de bereikbaarheid en de toegankelijkheid.

Beknopt verslag vergadering 23 februari 2022

Van de gemeente zijn Ben Bloem en Roseanne Dijks (beleidsmedewerker Wmo en Jeugdzorg; vervangt Lineke) aanwezig.

Besproken problemen zijn o.a. de grote wachtlijst met een tekort aan zowel geld als personeel. De vraag is hoger dan het aanbod. De tekorten zijn het grootst in de Jeugdzorg.

Beknopt verslag vergaderingen in 2021

Beknopt verslag vergadering 28 september 2021

Deze bijeenkomst is Ben Bloem aanwezig namens de gemeente Berg en Dal. Hij vervangt Lineke Meekes. De cliëntencontactgroep is momenteel bezig met de cliëntorganisatie  Iederin (netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte). Iederin wil cliënten bijstaan met onafhankelijke ondersteuning. Vooral online wordt samengewerkt aan vragen als * hoe kunnen zaken bij de gemeente beter opgepakt worden, * medewerking krijgen, * het verbeteren van de ondersteuning en * - de samenwerking met andere ondersteunende partijen. Gesproken wordt verder over o.a. de organisatie van de Sociale Teams.

Beknopt verslag vergadering 4 augustus 2021

De werkgroep Welzijn is betrokken geweest bij veranderingen rond het Marktplein. Hun voorstel was een middengeleider te plaatsen, half park / fietspad voorrang te maken, en parkeerruimte te handhaven. Tot nu toe is er geen verslag hierover ontvangen.

De adviesgroep is tevens nauw betrokken geweest bij de samenstelling van de Toeristische folder voor blinden en slechtzienden, zie het bericht elders op deze website.

Beknopt verslag vergadering 17 juni 2021

De adviesgroep is -onder meer- betrokken bij een project in Overasselt over levensloopbestendige woningen.

De vraag is aan de gemeente ons  in de toekomst beter te informeren over op handen zijnde bouwprojecten. Dit scheelt te-maken-kosten in de toekomst.

Het koersdocument van de gemeente is niet aangepast. Men krijgt niet de hulp toegewezen waar ze recht op lijken te hebben. Dit is een gevolg van de financiële situatie van de gemeente en door het college gemaakte keuzes.

Beknopt verslag vergadering 7 april 2021

Een gesprek tussen de wethouder en een inwoner die om WMO-ondersteuning vraagt heeft weinig opgeleverd. De gemeente kan weinig bieden.

De WMO-Adviesgroep heeft in maart middels twee advertenties van zich laten horen: in de Zorgkrant van de Rozet en in de Special Zorg en Ondersteunig in de gemeente Berg en Dal.

De adviesgroep zet vraagtekens bij het beoogde beleid rond vervoer. Met name de beperking in het aantal kilometers dat bij speciaal vervoer vergoed wordt valt zwaar.

Het Koersdocument van de gemeente Berg en Dal wordt nader besproken.

Beknopt verslag digitale vergadering 15 februari 2021

Besproken wordt de mogelijkheid vragen van derden door te sturen naar de Formulierenbrigade.

De WMO-Adviesgroep is alleen verantwoordelijk voor WMO-vragen. Overige vragen dienen te worden doorgestuurd naar de Formulierenbrigade. Willy is daarbij het centrale punt.

Het jaarverslag wordt gemaakt, in beperkte versie.

Het koersdocument wordt in grote lijnen besproken. De groep spreekt zijn twijfels uit in de uitvoering ervan. Na de bijeenkomst zal er dieper op ingegaan worden.

Beknopt verslag vergaderingen in 2020

Beknopt verslag vergadering 24 september 2020

Met name de werkgroep BTB (Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid) is druk geweest met fietspad / middengeleider/ blindegeleidentekens etc. , zie hierboven in een aparte bijdrage.

De gemeentebegroting is besproken, waarbij de bezuinigingen op Wmo-gebied een zorgwekkend punt zijn.

Louise van der Waart is na enige tijd afwezig te zijn geweest opnieuw lid geworden van de Adviesgroep. Ze was eerder ruim 20 jaar lid.

Enige tijd geen vergaderingen....

De WMO-Adviesgroep Berg en Dal heeft -door corona- enige tijd geen vergaderingen gehad, te weten van maart tot september.

Beknopt verslag vergadering 6 februari 2020

Een gesprek met ouderenadviseurs Berg en Dal heeft plaatsgevonden, ter onderlinge uitwisseling. Zij richten zich specifiek op senioren, wij op alle leeftijdsgroepen.

Met Lineke Meekes (gemeente B&D) werden diverse zaken  besproken, waaronder de noodzaak van een Sociale  kaart.

Verder kwamen een aantal onderwerpen naar voren, waaronder de oplevering van de Componistenbuurt (de bewoners waren zeer tevreden!) en klachten over de gaten en kuilen in Biesseltsebaan.

Beknopt verslag vergaderingen in 2019

Beknopt vergadering 5 december 2019

De WMO-Adviesgroep B&D zal samen met ouderenadviseurs van Berg en Dal overleggen op 23 januari in Villa Hamer Berg en Dal.

In de voorbije weken is er meer duidelijkheid gekomen over de sociale teams; er blijken nu 2 i.p.v. 4 Sociale Teams te zijn. Gevraagd wordt voortaan eerder over soorgelijke ontwikkelingen die voor ons belangrijk zijn geïnformeerd te worden.

Afgesproken is 2x per jaar te overleggen met Team Groesbeek en Team de Polder. Ter info: Berg en Dal valt voortaan onder Team de Polder.

In de Rozet wordt een artikeltje geplaatst i.v.m. ledenwerving , de voorkeur wordt uitgesproken voor een persoon búiten Groesbeek, dus uit de polder.

Een aantal calamiteiten worden besproken, waaronder die rond de regiotaxi.

De Klankbordgroep Hulpmiddelenis , samen met omliggende gemeenten, betrokken bij de voorgenomen aanbesteding hulpmiddelen.

Besloten wordt 1x per 6 weken te vergaderen (in het afgelopen jaar was het 1x per 4 weken). Vergaderlocaties zijn afwisselend De Sprong / de Slenk / Kulturhus Millingen en Spijker in Beek.

 

Beknopt verslag vergadering 3 oktober 2019

De week van de toegankelijkheid vindt dit jaar plaats van 7 tot en met 11 oktober. In dat kader wordt op woensdag 9 oktober in het wijncentrum te Groesbeek een bijeenkomst gehouden, waar enkele leden van de adviesgroep naar toe gaan. Bij de speeltuin aan de Kerkstraat te Groesbeek wordt een zebrapad aangelegd en wordt gewerkt aan de veiligheid rondom de speeltuin en toegangswegen. Aam de veiligheid van het tunneltje te Beek is niets veranderd: er ligt veel blad en er is weinig verlichting (want kapot). Aan de orde gekomen zijn verder de themamiddag Zelfredzaamheid van 17 oktober a.s. en contracten die de gemeente heeft met organisaties rond huishoudelijke hulp, de WMO-verordening (komt 11 december in de Raad, gaat januari 2020 in).

Beknopt verslag vergadering 5 september 2019

Gerrie Eijkhout heeft zich (opnieuw) voorgesteld als lid.

12 September is er een overleg met de gemeente inzake een poule van rolstoelen en scootmobielen (St. 2de hands zorgmiddelen). Betrokkenheid van de WMO-Adviesgroep hierin wordt afgewacht.

Werkgroepen:

De werkgroep Toegankelijkheid is uitgenodigd voor vergadering in het gemeentehuis op 10 september a.s , samen met gastheren/vrouwen van hotels en attractieparken in het kader van de Week van de Toegankelijkheid.

Besproken zijn (onveilige) verkeerssituatie weg bij het Dierenweitje en Speelweide in Groesbeek, van Houtlaan tot aan Ottenhofstraat.

Programma Themadag 2019: Programma is klaar en wordt rondgestuurd. Posters worden opgehangen in Kulturhusen. Er is een tekst voor in de KBO-nieuwsbrieven, evenals voor de weekbladen.

Beknopt verslag vergadering 1 augustus 2019

Namens het Sociaal Team Berg en Dal kwam Manon van Kampen de veranderingen binnen de teams toelichten. De werkprocessen zijn vereenvoudigd, personeel is in vaste dienst genomen, men is van 4 naar 2 wijkteams gegaan etc. Het telefonisch spreekuur is verkort naar 14.30 uur. Gepoogd wordt de wachttijd terug te schroeven naar maximaal 2 weken.

Ontwikkelingen rond de thema-bijeenkomst van 17 oktober a.s. in Ooij worden nader toegelicht.

Beknopt verslag vergadering 6 juni 2019

Deze vergadering is grotendeels besteed aan het doornemen van de website van de WMO-Adviesgroep.

Beknopt verslag vergadering 2 mei 2019

Besproken zijn de vragen die we voor gaan leggen aan Manon van Kampen, sociaal team Berg en Dal, die 1 augustus aanwezig zal zijn.

De voorbereiding van de thema-bijeenkomst van 17 oktober a.s. verloopt voorspoedig. Deze zal in samenwerking met KBO Ooij en theatergroep Theducater en met ondersteuning vande Seniorenraad gehouden worden.

Beknopt verslag vergadering 4 april 2019

Een vooroverleg over een thema-bijeenkomst rond “zelfredzaamheid” is gepland met KBO Ooij op 10 april a.s.. Een afspraak wordt gepland met de gemeente over de financiën rond deze en de erop volgende twee bijeenkomsten.

Besproken wordt vanuit Welzijn en Toegankelijkheid m.n. de bushaltes Beek, en de toegankelijkheid van diverse bestemmingen binnen het regio-project ‘Zorgeloos op Vakantie’, bedoeld voor mensen met een lichte fysieke beperking.

Op 17 april a.s. is een bijeenkomst gepland over de Componistenbuurt – probleem is “te hard rijden".

Verder worden besproken de indicatiestelling huishoudelijke hulp, de besteding Wmo-gelden, de WLZ-indicatie (Wet Langdurige Zorg) in relatie tot de eigen Wmo-bijdrage, en het updaten van onze website.

Beknopt verslag vergadering 7 maart 2019

Vanuit de WMO-Adviesgroep is een presentatie gehouden voor de KBO Beek. Ingegaan is op wat wij voor een inwoner van de gemeente Berg en Dal kunnen betekenen.
In 2019 zijn wij als voorheen present op Omroep Berg en Dal, middels radiospotjes en kabelkrant.
Uitgebreid zijn veranderingen in het vervoer besproken, waaronder veranderingen in financiële regelingen en de toekomstige invulling van het vervoer

Beknopt verlag vergadering 21 februari 2019

Namens de gemeente wordt door Lion Boeijen toegelicht hoe keuzes gemaakt worden rond de Wmo, o.a. in het licht van veranderingen in de verzorgingsstaat, veranderingen van dagopvang naar inloop en van beschermd en begeleid wonen naar zelfstandig wonen. Ook de druk op de sociale teams komt ter sprake.

Qua PR worden de herziene folders rondgebracht en de uitzending van onze spotjes bij omroep Berg en Dal verlengd.

Beknopt verslag vergadering 6 februari 2019

\Een gesprek met ouderenadviseurs Berg en Dal heeft plaatsgevonden, ter onderlinge uitwisseling. Zij richten zich specifiek op senioren, wij op alle leeftijdsgroepen.

Met Lineke Meekes (gemeente B&D) werden diverse zaken  besproken, waaronder de noodzaak van een Sociale  kaart.

Verder kwamen een aantal onderwerpen naar voren, waaronder de oplevering van de Componistenbuurt (de bewoners waren zeer tevreden!) en klachten over de gaten en kuilen in Biesseltsebaan.

Beknopt verslag vergadering 10 januari 2019

Naast een aantal algemene zaken is de verspreidingslijst voor de nieuwe folder van de WMO-Adviesgroep besproken en is het verspreidingsgebied aangepast.

Met de  gemeente heeft een gesprek plaatsgevonden omtrent huishoudelijke hulp en de positie van Sociale Teams in de toekenning van financiële ondersteuning hiervan.

Met o.a. Oosterpoort is overleg geweest over verkeersremmende maatregelen en oversteekplaatsen.

Beknopt verslag vergaderingen in 2018

Beknopt verslag vergaderingen in 2017

Beknopt verslag vergaderingen in 2016