Beknopt verslag vergaderingen

Eén jaar na de vergadering komt het beknopt verslag in het archief terecht.

Beknopt verslag vergaderingen in 2019

Beknopt verslag vergadering 3 oktober 2019

De week van de toegankelijkheid vindt dit jaar plaats van 7 tot en met 11 oktober. In dat kader wordt op woensdag 9 oktober in het wijncentrum te Groesbeek een bijeenkomst gehouden, waar enkele leden van de adviesgroep naar toe gaan. Bij de speeltuin aan de Kerkstraat te Groesbeek wordt een zebrapad aangelegd en wordt gewerkt aan de veiligheid rondom de speeltuin en toegangswegen. Aam de veiligheid van het tunneltje te Beek is niets veranderd: er ligt veel blad en er is weinig verlichting (want kapot). Aan de orde gekomen zijn verder de themamiddag Zelfredzaamheid van 17 oktober a.s. en contracten die de gemeente heeft met organisaties rond huishoudelijke hulp, de WMO-verordening (komt 11 december in de Raad, gaat januari 2020 in).

Beknopt verslag vergadering 5 september 2019

Gerrie Eijkhout heeft zich (opnieuw) voorgesteld als lid.

12 September is er een overleg met de gemeente inzake een poule van rolstoelen en scootmobielen (St. 2de hands zorgmiddelen). Betrokkenheid van de WMO-Adviesgroep hierin wordt afgewacht.

Werkgroepen:

De werkgroep Toegankelijkheid is uitgenodigd voor vergadering in het gemeentehuis op 10 september a.s , samen met gastheren/vrouwen van hotels en attractieparken in het kader van de Week van de Toegankelijkheid.

Besproken zijn (onveilige) verkeerssituatie weg bij het Dierenweitje en Speelweide in Groesbeek, van Houtlaan tot aan Ottenhofstraat.

Programma Themadag 2019: Programma is klaar en wordt rondgestuurd. Posters worden opgehangen in Kulturhusen. Er is een tekst voor in de KBO-nieuwsbrieven, evenals voor de weekbladen.

Beknopt verslag vergadering 1 augustus 2019

Namens het Sociaal Team Berg en Dal kwam Manon van Kampen de veranderingen binnen de teams toelichten. De werkprocessen zijn vereenvoudigd, personeel is in vaste dienst genomen, men is van 4 naar 2 wijkteams gegaan etc. Het telefonisch spreekuur is verkort naar 14.30 uur. Gepoogd wordt de wachttijd terug te schroeven naar maximaal 2 weken.

Ontwikkelingen rond de thema-bijeenkomst van 17 oktober a.s. in Ooij worden nader toegelicht.

Beknopt verslag vergadering 6 juni 2019

Deze vergadering is grotendeels besteed aan het doornemen van de website van de WMO-Adviesgroep.

Beknopt verslag vergadering 2 mei 2019

Besproken zijn de vragen die we voor gaan leggen aan Manon van Kampen, sociaal team Berg en Dal, die 1 augustus aanwezig zal zijn.

De voorbereiding van de thema-bijeenkomst van 17 oktober a.s. verloopt voorspoedig. Deze zal in samenwerking met KBO Ooij en theatergroep Theducater en met ondersteuning vande Seniorenraad gehouden worden.

Beknopt verslag vergadering 4 april 2019

Een vooroverleg over een thema-bijeenkomst rond “zelfredzaamheid” is gepland met KBO Ooij op 10 april a.s.. Een afspraak wordt gepland met de gemeente over de financiën rond deze en de erop volgende twee bijeenkomsten.

Besproken wordt vanuit Welzijn en Toegankelijkheid m.n. de bushaltes Beek, en de toegankelijkheid van diverse bestemmingen binnen het regio-project ‘Zorgeloos op Vakantie’, bedoeld voor mensen met een lichte fysieke beperking.

Op 17 april a.s. is een bijeenkomst gepland over de Componistenbuurt – probleem is “te hard rijden".

Verder worden besproken de indicatiestelling huishoudelijke hulp, de besteding Wmo-gelden, de WLZ-indicatie (Wet Langdurige Zorg) in relatie tot de eigen Wmo-bijdrage, en het updaten van onze website.

Beknopt verslag vergadering 7 maart 2019

Vanuit de WMO-Adviesgroep is een presentatie gehouden voor de KBO Beek. Ingegaan is op wat wij voor een inwoner van de gemeente Berg en Dal kunnen betekenen.
In 2019 zijn wij als voorheen present op Omroep Berg en Dal, middels radiospotjes en kabelkrant.
Uitgebreid zijn veranderingen in het vervoer besproken, waaronder veranderingen in financiële regelingen en de toekomstige invulling van het vervoer

Beknopt verlag vergadering 21 februari 2019

Namens de gemeente wordt door Lion Boeijen toegelicht hoe keuzes gemaakt worden rond de Wmo, o.a. in het licht van veranderingen in de verzorgingsstaat, veranderingen van dagopvang naar inloop en van beschermd en begeleid wonen naar zelfstandig wonen. Ook de druk op de sociale teams komt ter sprake.

Qua PR worden de herziene folders rondgebracht en de uitzending van onze spotjes bij omroep Berg en Dal verlengd.

Beknopt verslag vergadering 6 februari 2019

\Een gesprek met ouderenadviseurs Berg en Dal heeft plaatsgevonden, ter onderlinge uitwisseling. Zij richten zich specifiek op senioren, wij op alle leeftijdsgroepen.

Met Lineke Meekes (gemeente B&D) werden diverse zaken  besproken, waaronder de noodzaak van een Sociale  kaart.

Verder kwamen een aantal onderwerpen naar voren, waaronder de oplevering van de Componistenbuurt (de bewoners waren zeer tevreden!) en klachten over de gaten en kuilen in Biesseltsebaan.

Beknopt verslag vergadering 10 januari 2019

Naast een aantal algemene zaken is de verspreidingslijst voor de nieuwe folder van de WMO-Adviesgroep besproken en is het verspreidingsgebied aangepast.

Met de  gemeente heeft een gesprek plaatsgevonden omtrent huishoudelijke hulp en de positie van Sociale Teams in de toekenning van financiële ondersteuning hiervan.

Met o.a. Oosterpoort is overleg geweest over verkeersremmende maatregelen en oversteekplaatsen.

Beknopt verslag vergaderingen in 2018

Beknopt verslag vergaderingen in 2017

Beknopt verslag vergaderingen in 2016