Nieuws Adviesgroep

Beknopt verslag vergadering 6 februari 2020

Een gesprek met ouderenadviseurs Berg en Dal heeft plaatsgevonden, ter onderlinge uitwisseling. Zij richten zich specifiek op senioren, wij op alle leeftijdsgroepen.

Met Lineke Meekes (gemeente B&D) werden diverse zaken  besproken, waaronder de noodzaak van een Sociale  kaart.

Verder kwamen een aantal onderwerpen naar voren, waaronder de oplevering van de Componistenbuurt (de bewoners waren zeer tevreden!) en klachten over de gaten en kuilen in Biesseltsebaan.

Beknopt verslag vergadering 5 december 2019

De WMO-Adviesgroep B&D zal samen met ouderenadviseurs van Berg en Dal overleggen op 23 januari in Villa Hamer, Berg en Dal.

In de voorbije weken is er meer duidelijkheid gekomen over de sociale teams; er blijken nu 2 i.p.v. 4 Sociale Teams te zijn. Gevraagd wordt voortaan eerder over soorgelijke ontwikkelingen die voor ons belangrijk zijn geïnformeerd te worden.

Afgesproken is 2x per jaar te overleggen met Team Groesbeek en Team de Polder. Ter info: Berg en Dal valt voortaan onder Team de Polder.

In de Rozet wordt een artikeltje geplaatst i.v.m. ledenwerving , de voorkeur wordt uitgesproken voor een persoon búiten Groesbeek, dus uit de polder.

Een aantal calamiteiten worden besproken, waaronder die rond de regiotaxi.

De Klankbordgroep Hulpmiddelenis , samen met omliggende gemeenten, betrokken bij de voorgenomen aanbesteding hulpmiddelen.

Besloten wordt 1x per 6 weken te vergaderen (in het afgelopen jaar was het 1x per 4 weken). Vergaderlocaties zijn afwisselend De Sprong / de Slenk / Kulturhus Millingen en Spijker in Beek.

Thema-bijeenkomst rond "Zelfredzaamheid" 17 oktober 2019

Donderdag 17 oktober vond in De Sprong in Ooij een goed bezochte thema-middag plaats rond het onderwerp “Zelfredzaamheid”. Zelfredzaamheid is het vermogen van mensen om zichzelf te redden met zo min mogelijk professionele ondersteuning en zorg. Door versterking van zelfredzaamheid kan zorg of intensivering van zorg worden uitgesteld. Mede door de hervormingen in de langdurige zorg, is het een actueel thema.
Deze middag was georganiseerd door de Wmo-Adviesgroep Berg en Dal in overleg met KBO Ooij. Na koffie met wat lekkers en een korte intro ging de theatergroep “Theducater” van start met een tweetal sketches rond zelfredzaamheid. Elke sketch werd twee keer gespeeld, waarbij de eerste keer volgens draaiboek verliep en er de tweede keer door de zaal veranderingen konden worden doorgevoerd. Ronduit heel verfrissend!
Daarna volgde een discussie met panelleden Petra Kerkhof (Forte Welzijn), San Pernet (fysiotherapiepraktijk Ooij) en Mies Schoenmakers (Wmo-Adviesgroep Berg en Dal), onder leiding van Antoinette de Groot (Theducater).
De middag werd afgesloten met een drankje en een hapje.
Voor verdere informatie kunt u terecht bij de Wmo-Adviesgroep Berg en Dal, bel 06 – 54724255 (Willy) of stuur een mail naar info@wmoadviesgroepbergendal.nl.

Beknopt verslag vergadering 3 oktober 2019

De week van de toegankelijkheid vindt dit jaar plaats van 7 tot en met 11 oktober. In dat kader wordt op woensdag 9 oktober in het wijncentrum te Groesbeek een bijeenkomst gehouden, waar enkele leden van de adviesgroep naar toe gaan. Bij de speeltuin aan de Kerkstraat te Groesbeek wordt een zebrapad aangelegd en wordt gewerkt aan de veiligheid rondom de speeltuin en toegangswegen. Aam de veiligheid van het tunneltje te Beek is niets veranderd: er ligt veel blad en er is weinig verlichting (want kapot). Aan de orde gekomen zijn verder de themamiddag Zelfredzaamheid van 17 oktober a.s. en contracten die de gemeente heeft met organisaties rond huishoudelijke hulp, de WMO-verordening (komt 11 december in de Raad, gaat januari 2020 in).

Beknopt verslag vergadering 5 september 2019

Gerrie Eijkhout heeft zich (opnieuw) voorgesteld als lid.

12 September is er een overleg met de gemeente inzake een poule van rolstoelen en scootmobielen (St. 2de hands zorgmiddelen). Betrokkenheid van de WMO-Adviesgroep hierin wordt afgewacht.

Werkgroepen:

De werkgroep Toegankelijkheid is uitgenodigd voor vergadering in het gemeentehuis op 10 september a.s , samen met gastheren/vrouwen van hotels en attractieparken in het kader van de Week van de Toegankelijkheid.

Besproken zijn (onveilige) verkeerssituatie weg bij het Dierenweitje en Speelweide in Groesbeek, van Houtlaan tot aan Ottenhofstraat.

Programma Themadag 2019: Programma is klaar en wordt rondgestuurd. Posters worden opgehangen in Kulturhusen. Er is een tekst voor in de KBO-nieuwsbrieven, evenals voor de weekbladen.

Beknopt verslag vergadering 1 augustus 2019

Namens het Sociaal Team Berg en Dal kwam Manon van Kampen de veranderingen binnen de teams toelichten. De werkprocessen zijn vereenvoudigd, personeel is in vaste dienst genomen, men is van 4 naar 2 wijkteams gegaan etc. Het telefonisch spreekuur is verkort naar 14.30 uur. Gepoogd wordt de wachttijd terug te schroeven naar maximaal 2 weken.

Ontwikkelingen rond de thema-bijeenkomst van 17 oktober a.s. in Ooij worden nader toegelicht.

Beknopt verslag vergadering 6 juni 2019

Deze vergadering is grotendeels besteed aan het doornemen van de website van de WMO-Adviesgroep.

Beknopt verslag vergadering 2 mei 2019

Besproken zijn de vragen die we voor gaan leggen aan Manon van Kampen, sociaal team Berg en Dal, die 1 augustus aanwezig zal zijn.

De voorbereiding van de thema-bijeenkomst van 17 oktober a.s. verloopt voorspoedig. Deze zal in samenwerking met KBO Ooij en theatergroep Theducater en met ondersteuning vande Seniorenraad gehouden worden.

Zorgeloos op vakantie in Berg en Dal - een filmpje

Mede door de bijdrage van leden van de WMO-Adviesgroep Berg en Dal is onderstaand filmpje ontstaan. Kijk en geniet!

WMO-Adviesgroep Berg en Dal bestaat 25 jaar

Hoe het is gelopen....

In oktober 1993 kwam een nieuwe wet tot stand met betrekking tot de verlening van voorzieningen aan gehandicapten, de Wet Voorzieningen Gehandicapten (Wvg). De uitvoering van deze regeling kwam te liggen bij de gemeente en elke gemeente had een zekere mate van vrijheid om meer of minder royaal met de voorzieningen te zijn. Deze wet richtte zich op drie groepen voorzieningen:

1. Vervoersvoorzieningen (taxivervoer, scootmobielen, auto-aanpassingen)
2. Rolvoorzieningen (rolstoelen)
3. Woonvoorzieningen (woningaanpassingen)
De wet zou ingaan in 1994. Reden voor een aantal vrijwilligers om bij elkaar te komen om te bekijken hoe de juiste uitvoering door de gemeente zou gaan worden en om eventueel mensen met beperkingen bij te staan en te adviseren bij deze juiste uitvoering. En zo ontstond er een platform, het “Platform Wvg/BTB”. Vanuit dit platform werden steeds meer mensen met beperkingen geholpen en begeleid met hun aanvragen en uitvoering van de juiste voorzieningen. Deze wet bleef bestaan tot en met eind 2006. In 2007 werd de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingevoerd. Naast de bestaande voorzieningen die onder de Wvg vielen, is ook de huishoudelijke hulp hieronder komen te vallen. In 2015 kwam er weer een grote verandering in de Wmo. De Wmo 2015 vormt een onderdeel van het stelsel van Zorg en Welzijn, dat bestaat uit de Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet en de Jeugdwet. Tevens werden in die tijd de gemeenten Groesbeek, Ubbergen en Millingen aan de Rijn samengevoegd tot een gemeente Berg en Dal. Dit was voor het Platform Wvg/BTB dan ook de reden om een nieuwe naam te kiezen om toch in alle gemeenten cliënten te kunnen blijven ondersteunen. Het werd de “Wmo-Adviesgroep Berg en Dal”. De leden van de Wmo-Adviesgroep zijn vrijwilligers van en voor inwoners van de gemeente Berg en Dal die een beroep doen op de Wmo, jong en oud. Zij doen dit onafhankelijk, dus zonder gemeentelijke of andere binding. Hun inbreng is kosteloos. Nog steeds na al die jaren geven zij gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente, denken ze mee met allerlei regelgeving omtrent de Wmo, en voeren actief beleid om de Wmo-voorzieningen zo cliënt gericht mogelijk te maken. Tevens voeren ze diverse vormen van overleg met de seniorenraad, regio-overleg cliëntgroepen, de Sociale Teams, de gebruikersadviesraad regiotaxi en klankbordgroep hulpmiddelenleverancier. Binnen de Wmo-Adviesgroep zijn werkgroepen actief op het gebied van de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid (verkeer, gebouwen, wonen, zorgeloos op vakantie), is er een cliëntencontactgroep, een pr-groep, een klankbordgroep hulpmiddelen leverancier en regio taxivervoer. Eenmaal per jaar organiseren ze een themabijeenkomst rondom een actueel thema. Ze blijven na al die jaren nog steeds actief en zetten zich in voor mensen met beperkingen en ouderen. Helaas zal er geen groot feest komen vanwege het vijfentwintigjarig jubileum, de Wmo-Adviesgroep heeft hiervoor niet de financiële middelen. Met een kleine subsidie van de gemeente kunnen zij de gemaakte (on)kosten van vergadering, bijeenkomsten, hulpverleningen en de themabijeenkomst vergoeden en betalen. Toch zal de Wmo-Adviesgroep dit jaar, intern, stil staan bij dit vijfentwintig jarig jubileum.

Zorgeloos op vakantie in Berg en Dal

De werkgroep "Zorg en Toerisme" is nauw bij betrokken bij de toegankelijkheid  van diverse bestemmingen voor vakantie en dagrecreatie voor mensen met een lichte zorgbehoefte.
Samen met gemeente, ondernemers en Rabobank staan wij voor "Zorgeloos op vakantie", een project om de regio toegankelijk te maken voor recreanten en toeristen met een lichte fysieke beperking.
De laatste bijeenkomst was onder andere met projectleider Sylvie Uenk van "Zorgeloos op vakantie" op het gemeentehuis, om mogelijke gehandicaptenparkeerplaatsen te bekijken bij of in de buurt van musea, belangrijke gebouwen/objecten enz.

Zie tevens onderstaande links.

Bijdrage Joep Arnts in de plaatselijke weekbladen april 2019

De lokale weekbladen hebben een bericht opgenomen over Joep Arts, betrokken bij de WMO-Adviesgroep Berg en Dal. Het bericht is middels onderstaande link in te zien. Zijn sociale betrokkenheid met de Adviesgroep en in het bijzonder met Ooij komt duidelijk naar voren.

WMO-Adviesgroep 29 maart 2019 actief m.b.t. Keurmerk Toegankelijkheid Heuvelrijk

In de weekbladen De Rozet en Het Gemeentenieuws werd begin april 2019 verslag gedaan van onze activiteiten (in het bijzonder van de werkgroep Recreatie) met betrekking tot het pas geopende hotel Heuvelrijk en het Kenmerk Toegankelijkheid. Dit keurmerk werd vrijdagmiddag 29 maart toegekend aan Heuvelrijk, waarmee het de eerste toeristische organisatie in de gemeente Berg en Dal is die dit keurmerk krijgt. Het keurmerk is het resultaat van het project 'Zorgeloos op Vakantie', bedoelt om de regio Rijk van Nijmegen beter toegankelijk te maken voor mensen met een lichte beperking en hun reisgenoten.

Zie hieronder de bijdragen.