Nieuws Adviesgroep

Beknopt verslag vergadering 7 april 2021

Een gesprek tussen de wethouder en een inwoner die om WMO-ondersteuning vraagt heeft weinig opgeleverd. De gemeente kan weinig bieden.

De WMO-Adviesgroep heeft in maart middels twee advertenties van zich laten horen: in de Zorgkrant van de Rozet en in de Special Zorg en Ondersteunig in de gemeente Berg en Dal.

De adviesgroep zet vraagtekens bij het beoogde beleid rond vervoer. Met name de beperking in het aantal kilometers dat bij speciaal vervoer vergoed wordt valt zwaar.

Het Koersdocument van de gemeente Berg en Dal wordt nader besproken.

Toeristische kaart voor blinden en slechtzienden: belangrijke bijdrage WMO-Adviesgroep

Leden van de WMO-Adviesgroep hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de samenstelling van de toeristische kaart voor blinden en slechtzienden. De kaart werd afgelopen vrijdag, 18 juni, door de wethouder onthuld. Zie onderstaand persbericht.

Groesbeek, 18 juni 2021

Toeristische folder voor blinden en slechtzienden

Gemeente Berg en Dal heeft een nieuwe toeristische folder speciaal voor blinden en slechtzienden. Op de folder staan de namen van 14 bezienswaardigheden uit de gemeente in grote letters en in braille. Naast de namen staan QR codes die doorlinken naar een audio-beschrijving van de bezienswaardigheid.

Op 18 juni overhandigde wethouder Sylvia Fleuren een eerste exemplaar van de folder aan Wiel Lenders (directeur Bevrijdingsmuseum), Jurgen Wanders (bestuurslid oogvereniging provincie Gelderland) en Stijntje van Enk, Ad Scheepers en Jos Leenders (WMO Adviesgroep Berg en Dal).

Sylvia Fleuren; ‘De folder geeft slechtziende of blinde bezoekers op een overzichtelijke manier informatie over 14 bijzondere plekken in onze gemeente. Zo kunnen zij zich oriënteren waar ze naar toe willen. Met het project Zorgeloos op vakantie willen we iedereen de kans geven om van onze mooie gemeente te genieten. Met de folder bereiken we nu ook deze groep.’

Gratis rondleidingen in Vrijheidsmuseum

Het Vrijheidsmuseum in Groesbeek is één van de bezienswaardigheden op de folder. Ter gelegenheid hiervan organiseert het museum twee gratis rondleidingen voor blinden en slechtzienden. De rondleidingen gaan plaatsvinden zodra de coronaregels het toestaan. Meer informatie hierover volgt via de websites van de gemeente en het Vrijheidsmuseum.

Directeur Wiel Lenders ‘Het Vrijheidsmuseum wil dat iedereen zich welkom voelt en ons museum kan bezoeken. Daarom hebben wij ons aangesloten bij Ongehinderd. Via Ongehinderd kregen we advies voor verbeterpunten. We zijn erg blij dat wij als beloning voor onze inspanningen binnenkort het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid ontvangen.’

Waar is de folder verkrijgbaar?

De folders zijn gratis verkrijgbaar bij de VVV kantoren in Groesbeek en Nijmegen. Daarnaast liggen ze om in te kijken bij de 14 plekken zelf en bij Muzieum in Nijmegen.

Naast het Vrijheidsmuseum staan onder andere Wijndorp Groesbeek, de Millingerwaard en amusementspark Tivoli op de folder.

Hulphonden-welkom sticker

Honderd toeristische ondernemers in Berg en Dal die aangesloten zijn bij de STER ontvangen deze week een Hulphonden-welkom sticker. Ook krijgen ze tips hoe ze bezoekers met een visuele of andere handicap gastvrij kunnen ontvangen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Communicatie via verkort telefoonnummer 14024 of via email: communicatie@bergendal.nl

Beknopt verslag digitale vergadering 15 februari 2021

Besproken wordt de mogelijkheid vragen van derden door te sturen naar de Formulierenbrigade.

De WMO-Adviesgroep is alleen verantwoordelijk voor WMO-vragen. Overige vragen dienen te worden doorgestuurd naar de Formulierenbrigade. Willy is daarbij het centrale punt.

Het jaarverslag wordt gemaakt, in beperkte versie.

Het koersdocument wordt in grote lijnen besproken. De groep spreekt zijn twijfels uit in de uitvoering ervan. Na de bijeenkomst zal er dieper op ingegaan worden.

Verkeersveiligheid en BTB geplande woningen

Werkgroep Verkeer en Veiligheid

Door een goede samenwerking met de gemeente Berg en Dal heeft de werkgroep verkeer en Veiligheid problemen op de Herwendaalseweg weten op te lossen, n.l. een op/afrit bij rijschoolhouder, midden geleider, verlaging opritten naar fietspad en het plaatsen fietspadborden.

Ook in de Kerkstraat zijn problemen opgelost door blindegeleidestroken in de diepere gedeelten van het trottoir te plaatsen, tevens zijn er op- en afritten in het trottoir aangebracht.

Er zijn ook haagjes aangeplant bij de speeltuin aan de Kerkstraat, om te voorkomen dat spelende kinderen plotseling de weg over zouden steken.

Op de Bisseltsebaan is op advies van de werkgroep, een leemverharding aangebracht om de ontstane gaten en kuilen te dichten. De gemeente heeft over deze weg de “onderhoudsverplichting”.

Werkgroep Bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid (BTB)

De werkgroep BTB/wonen heeft een uitnodiging ontvangen om op een info/inspraakavond van de ZZG, omtrent woningbouw op het terrein van Dekkerswald, aanwezig te zijn en aldaar aan te geven wat de eventuele mogelijkheden zijn om vanuit de werkgroep aan te geven wat zij voor de ZZG zouden kunnen betekenen in de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid (BTB).

We hebben hier onze mening naar voren gebracht.

Werkgroep BTB

De werkgroep BTB is voornemens om in de week van de Toegankelijkheid (5 t/m 9 oktober) in Millingen aan de Rijn, de speeltuin “de Steense Gemeente” te bekijken op de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid, maar ook de toegankelijkheid bij de horeca en winkelpanden.

Beknopt verslag vergadering 24 september 2020

Met name de werkgroep BTB (Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid) is druk geweest met fietspad / middengeleider/ blindegeleidentekens etc. , zie hierboven in een aparte bijdrage.

De gemeentebegroting is besproken, waarbij de bezuinigingen op Wmo-gebied een zorgwekkend punt zijn.

Louise van der Waart is na enige tijd afwezig te zijn geweest opnieuw lid geworden van de Adviesgroep. Ze was eerder ruim 20 jaar lid.

Enige tijd geen vergaderingen....

De WMO-Adviesgroep Berg en Dal heeft enige tijd geen vergaderingen gehad, te weten van maart t/m december. Februari 2021 vindt een digitale vergadering plaats.

Beknopt verslag vergadering 6 februari 2020

Een gesprek met ouderenadviseurs Berg en Dal heeft plaatsgevonden, ter onderlinge uitwisseling. Zij richten zich specifiek op senioren, wij op alle leeftijdsgroepen.

Met Lineke Meekes (gemeente B&D) werden diverse zaken  besproken, waaronder de noodzaak van een Sociale  kaart.

Verder kwamen een aantal onderwerpen naar voren, waaronder de oplevering van de Componistenbuurt (de bewoners waren zeer tevreden!) en klachten over de gaten en kuilen in Biesseltsebaan.

Thema-bijeenkomst rond "Zelfredzaamheid" 17 oktober 2019

Donderdag 17 oktober vond in De Sprong in Ooij een goed bezochte thema-middag plaats rond het onderwerp “Zelfredzaamheid”. Zelfredzaamheid is het vermogen van mensen om zichzelf te redden met zo min mogelijk professionele ondersteuning en zorg. Door versterking van zelfredzaamheid kan zorg of intensivering van zorg worden uitgesteld. Mede door de hervormingen in de langdurige zorg, is het een actueel thema.
Deze middag was georganiseerd door de Wmo-Adviesgroep Berg en Dal in overleg met KBO Ooij. Na koffie met wat lekkers en een korte intro ging de theatergroep “Theducater” van start met een tweetal sketches rond zelfredzaamheid. Elke sketch werd twee keer gespeeld, waarbij de eerste keer volgens draaiboek verliep en er de tweede keer door de zaal veranderingen konden worden doorgevoerd. Ronduit heel verfrissend!
Daarna volgde een discussie met panelleden Petra Kerkhof (Forte Welzijn), San Pernet (fysiotherapiepraktijk Ooij) en Mies Schoenmakers (Wmo-Adviesgroep Berg en Dal), onder leiding van Antoinette de Groot (Theducater).
De middag werd afgesloten met een drankje en een hapje.
Voor verdere informatie kunt u terecht bij de Wmo-Adviesgroep Berg en Dal, bel 06 – 54724255 (Willy) of stuur een mail naar info@wmoadviesgroepbergendal.nl.

Zorgeloos op vakantie in Berg en Dal - een filmpje

Mede door de bijdrage van leden van de WMO-Adviesgroep Berg en Dal is onderstaand filmpje ontstaan. Kijk en geniet!

WMO-Adviesgroep Berg en Dal bestaat 25 jaar

Hoe het is gelopen....

In oktober 1993 kwam een nieuwe wet tot stand met betrekking tot de verlening van voorzieningen aan gehandicapten, de Wet Voorzieningen Gehandicapten (Wvg). De uitvoering van deze regeling kwam te liggen bij de gemeente en elke gemeente had een zekere mate van vrijheid om meer of minder royaal met de voorzieningen te zijn. Deze wet richtte zich op drie groepen voorzieningen:

1. Vervoersvoorzieningen (taxivervoer, scootmobielen, auto-aanpassingen)
2. Rolvoorzieningen (rolstoelen)
3. Woonvoorzieningen (woningaanpassingen)
De wet zou ingaan in 1994. Reden voor een aantal vrijwilligers om bij elkaar te komen om te bekijken hoe de juiste uitvoering door de gemeente zou gaan worden en om eventueel mensen met beperkingen bij te staan en te adviseren bij deze juiste uitvoering. En zo ontstond er een platform, het “Platform Wvg/BTB”. Vanuit dit platform werden steeds meer mensen met beperkingen geholpen en begeleid met hun aanvragen en uitvoering van de juiste voorzieningen. Deze wet bleef bestaan tot en met eind 2006. In 2007 werd de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingevoerd. Naast de bestaande voorzieningen die onder de Wvg vielen, is ook de huishoudelijke hulp hieronder komen te vallen. In 2015 kwam er weer een grote verandering in de Wmo. De Wmo 2015 vormt een onderdeel van het stelsel van Zorg en Welzijn, dat bestaat uit de Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet en de Jeugdwet. Tevens werden in die tijd de gemeenten Groesbeek, Ubbergen en Millingen aan de Rijn samengevoegd tot een gemeente Berg en Dal. Dit was voor het Platform Wvg/BTB dan ook de reden om een nieuwe naam te kiezen om toch in alle gemeenten cliënten te kunnen blijven ondersteunen. Het werd de “Wmo-Adviesgroep Berg en Dal”. De leden van de Wmo-Adviesgroep zijn vrijwilligers van en voor inwoners van de gemeente Berg en Dal die een beroep doen op de Wmo, jong en oud. Zij doen dit onafhankelijk, dus zonder gemeentelijke of andere binding. Hun inbreng is kosteloos. Nog steeds na al die jaren geven zij gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente, denken ze mee met allerlei regelgeving omtrent de Wmo, en voeren actief beleid om de Wmo-voorzieningen zo cliënt gericht mogelijk te maken. Tevens voeren ze diverse vormen van overleg met de seniorenraad, regio-overleg cliëntgroepen, de Sociale Teams, de gebruikersadviesraad regiotaxi en klankbordgroep hulpmiddelenleverancier. Binnen de Wmo-Adviesgroep zijn werkgroepen actief op het gebied van de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid (verkeer, gebouwen, wonen, zorgeloos op vakantie), is er een cliëntencontactgroep, een pr-groep, een klankbordgroep hulpmiddelen leverancier en regio taxivervoer. Eenmaal per jaar organiseren ze een themabijeenkomst rondom een actueel thema. Ze blijven na al die jaren nog steeds actief en zetten zich in voor mensen met beperkingen en ouderen. Helaas zal er geen groot feest komen vanwege het vijfentwintigjarig jubileum, de Wmo-Adviesgroep heeft hiervoor niet de financiële middelen. Met een kleine subsidie van de gemeente kunnen zij de gemaakte (on)kosten van vergadering, bijeenkomsten, hulpverleningen en de themabijeenkomst vergoeden en betalen. Toch zal de Wmo-Adviesgroep dit jaar, intern, stil staan bij dit vijfentwintig jarig jubileum.