Nieuws Adviesgroep

Beknopt verslag vergadering 5 september 2019

Gerrie Eijkhout heeft zich (opnieuw) voorgesteld als lid.

12 September is er een overleg met de gemeente inzake een poule van rolstoelen en scootmobielen (St. 2de hands zorgmiddelen). Betrokkenheid van de WMO-Adviesgroep hierin wordt afgewacht.

Werkgroepen:

De werkgroep Toegankelijkheid is uitgenodigd voor vergadering in het gemeentehuis op 10 september a.s , samen met gastheren/vrouwen van hotels en attractieparken in het kader van de Week van de Toegankelijkheid.

Besproken zijn (onveilige) verkeerssituatie weg bij het Dierenweitje en Speelweide.

Programma Themadag 2019: Programma is klaar en wordt rondgestuurd. Posters worden opgehangen in Kulturhusen. Er is een tekst voor in de KBO-nieuwsbrieven, evenals voor de weekbladen.

Beknopt verslag vergadering 1 augustus 2019

Namens het Sociaal Team Berg en Dal kwan Manon van Kampen de veranderingen binnen de teams toelichten. De werkprocessen zijn vereenvoudigd, personeel is in vaste dienst genomen, men is van 4 naar 2 wijkteams gegaan etc. Het ntelefonisch spreekuur is bvekort naar 14.30 uur. Gepoogd wordt de wachttijd terug te schroeven naar maximaal 2 weken.

Ontwikkelingen rond de thema-bijeenkomst van 17 oktober a.s. in Ooij worden nader toegelicht.

Beknopt verslag vergadering 6 juni 2019

Deze vergadering is grotendeels besteed aan het doornemen van de website van de WMO-Adviesgroep.

Beknopt verslag vergadering 2 mei 2019

Besproken zijn de vragen die we voor gaan leggen aan Manon van Kampen, sociaal team Berg en Dal, die 1 augustus aanwezig zal zijn.

De voorbereiding van de thema-bijeenkomst van 17 oktober a.s. verloopt voorspoedig. Deze zal in samenwerking met KBO Ooij en theatergroep Theducater en met ondersteuning vande Seniorenraad gehouden worden.

Zorgeloos op vakantie in Berg en Dal - een filmpje

Mede door de bijdrage van leden van de WMO-Adviesgroep Berg en Dal is onderstaand filmpje ontstaan. Kijk en geniet!

WMO-Adviesgroep Berg en Dal bestaat 25 jaar

Hoe het is gelopen....

In oktober 1993 kwam een nieuwe wet tot stand met betrekking tot de verlening van voorzieningen aan gehandicapten, de Wet Voorzieningen Gehandicapten (Wvg). De uitvoering van deze regeling kwam te liggen bij de gemeente en elke gemeente had een zekere mate van vrijheid om meer of minder royaal met de voorzieningen te zijn. Deze wet richtte zich op drie groepen voorzieningen:

1. Vervoersvoorzieningen (taxivervoer, scootmobielen, auto-aanpassingen)
2. Rolvoorzieningen (rolstoelen)
3. Woonvoorzieningen (woningaanpassingen)
De wet zou ingaan in 1994. Reden voor een aantal vrijwilligers om bij elkaar te komen om te bekijken hoe de juiste uitvoering door de gemeente zou gaan worden en om eventueel mensen met beperkingen bij te staan en te adviseren bij deze juiste uitvoering. En zo ontstond er een platform, het “Platform Wvg/BTB”. Vanuit dit platform werden steeds meer mensen met beperkingen geholpen en begeleid met hun aanvragen en uitvoering van de juiste voorzieningen. Deze wet bleef bestaan tot en met eind 2006. In 2007 werd de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingevoerd. Naast de bestaande voorzieningen die onder de Wvg vielen, is ook de huishoudelijke hulp hieronder komen te vallen. In 2015 kwam er weer een grote verandering in de Wmo. De Wmo 2015 vormt een onderdeel van het stelsel van Zorg en Welzijn, dat bestaat uit de Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet en de Jeugdwet. Tevens werden in die tijd de gemeenten Groesbeek, Ubbergen en Millingen aan de Rijn samengevoegd tot een gemeente Berg en Dal. Dit was voor het Platform Wvg/BTB dan ook de reden om een nieuwe naam te kiezen om toch in alle gemeenten cliënten te kunnen blijven ondersteunen. Het werd de “Wmo-Adviesgroep Berg en Dal”. De leden van de Wmo-Adviesgroep zijn vrijwilligers van en voor inwoners van de gemeente Berg en Dal die een beroep doen op de Wmo, jong en oud. Zij doen dit onafhankelijk, dus zonder gemeentelijke of andere binding. Hun inbreng is kosteloos. Nog steeds na al die jaren geven zij gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente, denken ze mee met allerlei regelgeving omtrent de Wmo, en voeren actief beleid om de Wmo-voorzieningen zo cliënt gericht mogelijk te maken. Tevens voeren ze diverse vormen van overleg met de seniorenraad, regio-overleg cliëntgroepen, de Sociale Teams, de gebruikersadviesraad regiotaxi en klankbordgroep hulpmiddelenleverancier. Binnen de Wmo-Adviesgroep zijn werkgroepen actief op het gebied van de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid (verkeer, gebouwen, wonen, zorgeloos op vakantie), is er een cliëntencontactgroep, een pr-groep, een klankbordgroep hulpmiddelen leverancier en regio taxivervoer. Eenmaal per jaar organiseren ze een themabijeenkomst rondom een actueel thema. Ze blijven na al die jaren nog steeds actief en zetten zich in voor mensen met beperkingen en ouderen. Helaas zal er geen groot feest komen vanwege het vijfentwintigjarig jubileum, de Wmo-Adviesgroep heeft hiervoor niet de financiële middelen. Met een kleine subsidie van de gemeente kunnen zij de gemaakte (on)kosten van vergadering, bijeenkomsten, hulpverleningen en de themabijeenkomst vergoeden en betalen. Toch zal de Wmo-Adviesgroep dit jaar, intern, stil staan bij dit vijfentwintig jarig jubileum.

Beknopt verslag vergadering 4 april 2019

Een vooroverleg over een thema-bijeenkomst rond “zelfredzaamheid” is gepland met KBO Ooij op 10 april a.s.. Een afspraak wordt gepland met de gemeente over de financiën rond deze en de erop volgende twee bijeenkomsten.

Besproken wordt vanuit Welzijn en Toegankelijkheid m.n. de bushaltes Beek, en de toegankelijkheid van diverse bestemmingen binnen het regio-project ‘Zorgeloos op Vakantie’, bedoeld voor mensen met een lichte fysieke beperking.

Op 17 april a.s. is een bijeenkomst gepland over de Componistenbuurt – probleem is “te hard rijden".

Verder worden besproken de indicatiestelling huishoudelijke hulp, de besteding Wmo-gelden, de WLZ-indicatie (Wet Langdurige Zorg) in relatie tot de eigen Wmo-bijdrage, en het updaten van onze website.

Zorgeloos op vakantie in Berg en Dal

De werkgroep "Zorg en Toerisme" is nauw bij betrokken bij de toegankelijkheid  van diverse bestemmingen voor vakantie en dagrecreatie voor mensen met een lichte zorgbehoefte.
Samen met gemeente, ondernemers en Rabobank staan wij voor "Zorgeloos op vakantie", een project om de regio toegankelijk te maken voor recreanten en toeristen met een lichte fysieke beperking.
De laatste bijeenkomst was onder andere met projectleider Sylvie Uenk van "Zorgeloos op vakantie" op het gemeentehuis, om mogelijke gehandicaptenparkeerplaatsen te bekijken bij of in de buurt van musea, belangrijke gebouwen/objecten enz.

Zie tevens onderstaande links.

Bijdrage Joep Arnts in de plaatselijke weekbladen april 2019

De lokale weekbladen hebben een bericht opgenomen over Joep Arts, betrokken bij de WMO-Adviesgroep Berg en Dal. Het bericht is middels onderstaande link in te zien. Zijn sociale betrokkenheid met de Adviesgroep en in het bijzonder met Ooij komt duidelijk naar voren.

WMO-Adviesgroep 29 maart 2019 actief m.b.t. Keurmerk Toegankelijkheid Heuvelrijk

In de weekbladen De Rozet en Het Gemeentenieuws werd begin april 2019 verslag gedaan van onze activiteiten (in het bijzonder van de werkgroep Recreatie) met betrekking tot het pas geopende hotel Heuvelrijk en het Kenmerk Toegankelijkheid. Dit keurmerk werd vrijdagmiddag 29 maart toegekend aan Heuvelrijk, waarmee het de eerste toeristische organisatie in de gemeente Berg en Dal is die dit keurmerk krijgt. Het keurmerk is het resultaat van het project 'Zorgeloos op Vakantie', bedoelt om de regio Rijk van Nijmegen beter toegankelijk te maken voor mensen met een lichte beperking en hun reisgenoten.

Zie hieronder de bijdragen.

Beknopt verslag vergadering 7 maart 2019

Vanuit de WMO-Adviesgroep is een presentatie gehouden voor de KBO Beek. Ingegaan is op wat wij voor een inwoner van de gemeente Berg en Dal kunnen betekenen.
In 2019 zijn wij als voorheen present op Omroep Berg en Dal, middels radiospotjes en kabelkrant.
Uitgebreid zijn veranderingen in het vervoer besproken, waaronder veranderingen in financiële regelingen en de toekomstige invulling van het vervoer.

Beknopt verslag vergadering 21 februari 2019

Namens de gemeente wordt door Lion Boeijen toegelicht hoe keuzes gemaakt worden rond de Wmo, o.a. in het licht van veranderingen in de verzorgingsstaat, veranderingen van dagopvang naar inloop en van beschermd en begeleid wonen naar zelfstandig wonen. Ook de druk op de sociale teams komt ter sprake.

Qua PR worden de herziene folders rondgebracht en de uitzending van onze spotjes bij omroep Berg en Dal verlengd.

Beknopt verslag van de vergadering van 10 januari 2019

Naast een aantal algemene zaken is de verspreidingslijst voor de nieuwe folder van de WMO-Adviesgroep besproken en is het verspreidingsgebied aangepast.

Met de  gemeente heeft een gesprek plaatsgevonden omtrent huishoudelijke hulp en de positie van Sociale Teams in de toekenning van financiële ondersteuning hiervan.

Met o.a. Oosterpoort is overleg geweest over verkeersremmende maatregelen en oversteekplaatsen.

Beknopt verslag van de vergadering van 29 november 2018

Het regelmatige overleg met de gemeente over verkeer is weer opgepakt.

Bij de cliëntencontactgroep is het rustig; de vraag heerst of er ècht geen problemen/wensen om begeleiding op het WMO-terrein liggen, of dat met niet bekend is met onze inbreng.

Het Thema voor volgend jaar is besproken. Aan onze wens deze op meerdere locaties te houden is een kostenplaatje verbonden. Hiertoe wordt overleg gepleegd.

Beknopt verslag van de vergadering van 18 oktober 2018

De mogelijkheid een inloopspreekuur te houden wordt voorlopig van de hand gewezen wegens gebrek aan behoefte. Per geval zal bezien worden of we incidenteel kunnen “aanschuiven” bij anderen (bv. Repaircafé, buurtsoepie, e.d.).

De nieuwe folder van de Wmo-Adviesgroep is opgesteld.

Privacyverklaringen rond het omgaan met foto’s/films waar de werkgroepleden opstaan zijn besproken en zo mogelijk ingevuld.

Er is behoefte aan nieuwe werkgroep-leden, met name ter versterking van de werkgroepen aangaande verkeer en veiligheid, toegankelijkheid (o.a. openbare gebouwen, scholen, sportaccomodaties) en wonen.

Beknopt verslag van de vergadering van 6 september 2018

We hebben de afgelopen maanden overleg gevoerd over een te houden thema-bijeenkomst. Er is inmiddels een subsidieverzoek ingediend bij de gemeente.

Betreffende te plannen vergaderingen van de Wmo-Adviesgroep: het komende jaar worden ze roulerend gehouden in Groesbeek en de polder.

De radiospotjes en advertenties in de beeldkrant van Omroep Berg en Dal over de WMO-Adviesgroep lijken goed te werken. Het betreft een tijdelijke actie.

Marian Schoofs wordt lid van onze groep en zal vanaf volgend jaar de functie van secretaris vervullen.