Nieuws Adviesgroep

Beknopt verslag van de vergadering van 28 juni 2018

In deze vergadering hebben we kennis gemaakt met de kersverse wethouder Sociaal Domein, Irma van de Scheur.

Daarnaast is verder gewerkt aan de samenstelling van onze nieuwe folder. En hebben we uitvoerig gesproken over de verschillende vormen van vervoer die worden aangeboden in de gemeente. Ook is de opzet van een drietal themabijeenkomsten (in november a.s.) besproken; het thema zal zijn “zelfredzaamheid” en zal worden gehouden in Groesbeek, Ooij en Millingen

Doe!Markt te Beek, 1 juli 2018

Tijdens de Doe!Markt in Beek die zondag 1 juli 2018 werd gehouden waren wij aanwezig! Met een kraampje, gezamenlijk met de stichting 2ehands-zorghulpmiddelen. Op deze markt presenteerden zich allerlei stichtingen en organisaties, uiteenlopend van Kwiek - het 3 oever festival - accordeonvereniging - ..... Het was, mede door het heerlijke weer, heel gezellig.

Jaarverslag 2017 WMO-Adviesgroep Berg en Dal

Zie onderstaande link! Dit is de ruwe versie, zonder ons logo en paginanummers.

Beknopt verslag van de vergadering van 8 maart 2018.

We hebben het Jaarverslag 2017 (inclusief de jaarrekening) vastgesteld. Zodra de eindredactie afgerond is gaat hij naar de verschillende relaties en komt hij als link op de website.
Er wordt een Themabijeenkomst voorbereid (later dit jaar te houden). Het onderwerp zal waarschijnlijk “zelfredzaamheid, hoe moet dat?” zijn.
De gemeente stuurt bij iedere Wmo-aanvraag voortaan een standaard-bevestigingsbrief. Daarin wordt nadrukkelijk ook onze Wmo-Adviesgroep genoemd. Deze brief is in overleg met ons opgemaakt.
We zijn niet blij dat de papieren gemeentegids gaat verdwijnen. Samen met de Seniorenraad bezien we of we dit tij kunnen keren. Niet alle inwoners zijn al digitaal immers!
Met Omroep Berg en Dal wordt gekeken naar mogelijkheden om onze Adviesgroep onder blijvende aandacht te brengen. We hebben hiervoor een bescheiden bedrag vrijgemaakt.

Beknopt verslag van de vergadering van 11 januari 2018. Locatie: De Horst

Onze brief aan de fractievoorzitters heeft geleid tot een artikel in De Gelderlander en tot de uitnodiging van de gemeente om te spreken over (verbetering van) de gemeentelijke communicatie op het terrein van de Wmo.
Ook binnen de Adviesgroep is PR en communicatie in 2018 een speerpunt. De uitdaging is om dat de geringe middelen (we zijn in 2018 fors gekort op ons subsidie) ons toch zo goed en zo vaak mogelijk onder de aandacht te brengen van onze inwoners. Met de gemeente is in ieder geval met succes afgesproken dat bij iedere gemeentelijke beslissing op een Wmo-aanvraag (in een begeleidingsbrief) op het bestaan van onze Adviesgroep zal worden gewezen. Daarnaast zijn er contacten met de lokale omroep en met de diverse media. Zo is er beloofd dat er in het voorjaar een artikel zal verschijnen in Topic. Dat alles is nodig omdat we steeds meer constateren dat zelfredzaamheid voor veel mensen “een papieren werkelijkheid” blijft; en dat wij als Adviesgroep hierin een waardevolle rol kunnen vervullen, juist door onze praktische werkwijze.
Nog in januari zijn we uitgenodigd voor overleg met wethouder Thijssen. In de vergadering hebben we ons voorbereid op dit gesprek.

Beknopt verslag van de vergadering van 30 november 2017. Locatie: De Horst.

De vergadering vond plaats in het gebouw van de schutterij in De Horst.

Een aantal lopende algemene zaken zijn besproken.

Aan de fracties van politieke partijen in de gemeente Berg en Dal is vanuit de WMO-Adviesgroep een brief gestuurd ter voorbereiding van de verkiezingen voor de gemeenteraad, voorjaar van 2018. Hierin zijn zaken onder de aandacht gebracht, gegroepeerd in de subparagrafen Woning aanpassing, Informatie, Preventie en ontmoeting en Mantelzorg. Dit alles vanuit de centrale visie, behartigen de belangen van inwoners die een beroep doen op de WMO, met of zonder een beperking.

Vervolgens volgde een overleg met twee vrijwillige ouderenadviseurs cq. participanten van de Cliëntenraad Werk en Inkomen van de gemeente Berg en Dal. Onderwerp van gesprek was een -aan de plaatselijke politieke partijen- verzonden brief over het gemeentelijke armoedebeleid.

Beknopt verslag van de vergadering van 19 oktober 2017.

Er is een wijkwandeling in Herwendaal geweest. Hierbij is met name gelet op de toegankelijkheid. Zowel de wethouder als de betrokken medewerkers van de gemeente waren hierbij. Een geslaagde actie die er hopelijk voor zorgt dat de bestuurders en plannenmakers extra attent zijn op (vaak heel praktische) zaken die te maken hebben met de toegankelijkheid van onze buurten en wijken, ook voor burgers met een lichamelijke beperking.

We zullen een brief opstellen aan de lijsttrekkers van de verschillende politieke partijen. Hierin zullen wij ons presenteren. Dit om ervoor te zorgen dat de gemeenteraad in zijn beleid rekening houdt met burgers met een (lichamelijke) beperking.

In november is er de eerste bijeenkomst van Wmo-cliëntenorganisaties in de regio Nijmegen. Wij zijn daar positief over en vinden dit wenselijk omdat de regiogemeenten steeds meer hun Wmo-beleid ook op regionaal niveau afstemmen.

Beknopt verslag van de vergadering van 7 september 2017

Tijdens de eerste vergadering onder de leiding van onze nieuwe voorzitter, Mieke Dodemont, zijn de volgende zaken besproken:

- De verdeling van de werkzaamheden onder de leden is opnieuw vastgesteld
- Ons commentaar op de Beleidsregels 2018 zijn besproken
- Met het oog op de a.s. raadsverkiezingen zullen we tijdig aandacht vragen van de politieke partijen
- Verder zijn een groot aantal praktische zaken aan de orde geweest.

Wisseling van de wacht bij de WMO-Adviesgroep Berg en Dal

De ene voorzitter gaat, de andere komt.

Begin 2006 trad Herman Heuver toe bij het Platform WVG/BTB, in de tweede helft van dat jaar nam hij het voorzitterschap over van Jos Küpers, die op het einde van dat jaar zou gaan stoppen in verband met zijn werk.

Ruim tien en een half jaar is hij voorzitter geweest van het Platform, momenteel de WMO-Adviesgroep geheten. Talloze vergaderingen heeft hij geleid. Tevens was hij de grote kartrekker van de werkgroep WMO. In dat kader zijn vele vergaderingen, overleggen en bijeenkomsten gevolgd en gehouden, met name op de donderdagavonden bij de gemeente Groesbeek en later de gemeente Berg en Dal. Talloze gesprekken vonden plaats met de wethouder. Thema-avonden en de inloopmiddagen werden georganiseerd, een enquête gehouden onder de cliënten, contacten met omroep Berg en Dal onderhouden… Teveel om op te noemen. Hij wordt bedankt voor zijn eindeloze inzet voor het Platform en de Adviesgroep.

En een nieuwe voorzitter treedt aan: Mieke Dodemont. Mieke heeft haar sporen verdiend binnen diverse velden van de gezondheidszorg en als oud-raadslid in de politiek. Jarenlang vervulde zij leidinggevende functies. Ze kan zich goed verplaatsen in vragen van de cliënt. We verwachten dat zij zich met verve zal inzetten voor de WMO-Adviesgroep!

Beknopt verslag van de WMO-Adviesgroep Berg en Dal 6-7-2017

Deze vergadering stond voor een belangrijk deel in het teken van het afscheid van de voorzitter Herman Heuver (zie het bericht hierboven). Hij werd uitgebreid bedankt voor zijn niet aflatende, jarenlange inzet. Naast een toespraak van Jos Leenders waren er cadeaus (van de adviesgroep en de cliëntencontactgroep) en natuurlijk gebak. Hij wordt opgevolgd door Mieke Dodemont (zie tevens het bericht hierboven). Zie tevens een aantal foto's hieronder.

In deze vergadering is uitvoerig besproken hoe de aanwezigheid van een "vrijwilliger" bij het zgn. keukentafelgesprek meer onder de aandacht gebracht kan worden.

Melding werd gemaakt van een intensieve inzet door de cliëntencontactgroep rond huishoudelijke hulp, klachten over de kwaliteit van maaltijden van Hofmans catering en over de regiotaxi, en rond diverse papierwerk.

Betreffende hulpmiddelen blijkt de zgn. sterfhuisconstructie -overgang hulpmiddelen van Welzorg per 1 juli a.s. af te lopen. Medipoint zal dan definitief alle uitstaande hulpmiddelen van Welzorg in eigen beheer hebben.

De Adviesgroep zal, samen met de stichting 2ehands-zorghulpmiddelen, een stand invullen op de “Doe-markt” die op zondag 17 september zal plaatsvinden in Millingen aan de Rijn .

Per 1 januari 2018 zal de Wmo algemeen en Jeugdzorg in één verordening samengevoegd worden.

Hoe staat het met de Wmo-enquête van 2016?

De WMO-Adviesgroep Berg en Dal heeft in 2016 onder gebruikers van Wmo-voorzieningen, een enquête uitgezet om te achterhalen of de eigen bijdrage nog te dragen valt sinds de gewijzigde landelijke regelgeving van 2015. Een kwart van onze doelgroep (400 van de 1600) reageerde op het verzoek tot deelname, waar we erg blij mee waren. Het geeft immers een aardig beeld van wat er in onze gemeente leeft op het gebied van de financiële effecten van de eigen bijdrage op het besteedbaar inkomen van betreffende inwoners. Voor de helft van de inzendingen was de eigen bijdrage geen probleem; voor een kwart op dit moment of mogelijk in de toekomst wel. Als we de uitkomsten zouden vertalen naar alle gebruikers in onze gemeente van een Wmo-maatwerkvoorziening zou dat betekenen dat 400 personen moeite hebben of vrezen te krijgen met het kunnen betalen van de Wmo-eigen bijdrage voor bijvoorbeeld een traplift. Zowel in de gemeenteraad en fracties alsook met de wethouder is de afgelopen maanden overleg gevoerd over de uitkomst en de betekenis ervan. Maar er is meer gebeurd. Mede door de enquête heeft de gemeente dit voorjaar besloten tot een evaluatie van het sociaal beleid; de eigen bijdrage vormde (uiteraard) een belangrijk onderdeel van deze evaluatie. Verder zijn er informatieve themabijeenkomsten gehouden over de algehele financiering van de zorgkosten in onze gemeente. De raad van 15 juni jl. kreeg een dik pakket met relevante informatie uit de evaluatie voorgeschoteld. De WMO-Adviesgroep heeft tijdens de vergadering de raadsleden nog eens gewezen op de uitkomsten van de enquête en op de adviezen om tot wijziging van het huidige beleid te besluiten. Het college van B&W stelde het volgende voor aan de raad: Te besluiten om niet tot wijziging van het sociaal beleid over te gaan. De raad heeft bij meerderheid ingestemd met het voorstel.

Een zeer teleurstellend besluit voor al die inwoners die door de eigen bijdrage nu al problemen hebben dan wel vrezen. Maar hiermee is alle hoop toch nog niet geheel verloren gegaan, want meerdere fracties blijken te worstelen met het feit dat veel inwoners moeite hebben met de hoge zorgkosten. Dat geldt met name voor veel ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking.

De raad vraagt feitelijk aan B&W om meer concrete informatie over welke resultaten met de bestaande regelingen worden behaald. Gedacht wordt aan regelingen opdat mensen niet onder het bestaansminimum komen, de tegemoetkoming meerkosten, de mate van beroep op bijzondere bijstand, de kwijtschelding van de eigen bijdrage bij een inkomen van max. 110% van het sociaal minimum, de deelname aan de gemeentezorgverzekering….

Of te wel: werk aan de winkel.

Wij blijven ons inzetten voor maatregelen die de financiële lasten van hoge zorgkosten voor inwoners verlichten. Wij danken alle deelnemers aan de enquête en horen graag van Wmo-gebruikers of er nog vragen zijn. Ook nieuwe vragen zijn altijd welkom. De WMO-Adviesgroep Berg en Dal staat graag voor u klaar met raad en daad.

Bezoek onze website, stuur een mail of pak de telefoon.

www.wmoadviesgroepbergendal.nl

info@wmoadviesgroepbergendal.nl

06 - 54 72 42 55 Willy Fleuren.

Jaarverslag 2016 WMO-Adviesgroep Berg en Dal

Hieronder vindt u de link naar het jaarverslag van onze adviesgroep. Veel leesplezier!

Beknopt verslag van de WMO-Adviesgroep Berg en Dal 9-3-2017

We hebben in deze vergadering uitvoerig van gedachten gewisseld met onze contactpersoon bij de gemeente Berg en Dal; met name over de jeugdhulp, de cliëntervaringsonderzoeken en over de eigen bijdragen.

De regiotaxi functioneert sinds de overgang naar Avan nog steeds niet naar (onze) tevredenheid. Dat is heel vervelend en we blijven de bevoegde autoriteiten hierop wijzen.
Sinds de jeugdhulp is overgedragen naar de gemeente, blijkt dat dat het bedrag dat de gemeente krijgt voor Wmo totaal waarschijnlijk te weinig is. We hebben er bij de gemeente op aangedrongen dat het “overige” Wmo-beleid hiervan niet de dupe gaat worden.
Ons Jaarverslag 2016 (inclusief de jaarrekening) is vastgesteld. Het gaat naar de gemeente en naar collega-instellingen.
We blijven ons inspannen om meer bestuursleden te werven, met name in de kernen van de voormalige gemeenten Ubbergen en Millingen.

Overleg 28-3-2017 tussen gemeente en Wmo-Adviesgroep over de evaluatienota betreffende de Bijdrage in de kosten Wmo

Met Lineke Meekes, Beleidsmedewerker Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Berg en Dal is op 28 maart 2017 overleg gevoerd over de uitkomsten van de enquête van de WMO-Adviesgroep over de hoogte van de eigen bijdrage.

Besproken werden de Adviesnota evaluatie eigen bijdrage Wmo en Evaluatie Bijdragen in de kosten Wmo 2015.

Het college stelt voor het beleid rondom de eigen bijdrage nu niet te wijzigen. Redenen zijn onder anderen dat de conclusie van de WMO-Adviesgroep niet door andere bronnen gestaafd wordt en dat door het Rijk de eigen bijdrage per januari 2017 verlaagd wordt (door het naar beneden bijstellen van de parameters van het CAK).

Kijk onder Wmo voor de bevestigende brief....

De WMO-Adviesgroep heeft zich ingespannen om te zorgen dat de gemeente daadwerkelijk een schriftelijke bevestiging geeft van een binnengekomen hulp-vraag.

De resulterende brief kunt u opvragen bij "Rond de Wmo".

Beknopt verslag van de vergadering van de Wmo-Adviesgroep Berg en Dal 01-12-2016

We zijn blij dat we (weer) een contactpersoon hebben bij de gemeente, Lineke Meekes. Het is goed dat we een ambassadeur hebben bij de gemeente en zien hierin het bewijs dat wij goed bezig zijn met belangenbehartiging en dat de gemeente waarde hecht aan ons oordeel en onze ervaring.

We wachten af wat de gemeenteraad doet met de uitkomsten van de onlangs gehouden enquête.
Van de gemeente hebben we de toezegging dat we worden geraadpleegd bij het opmaken van het cliëntervaringsonderzoek 2017.
We hebben naar onze mening te weinig leden of contactpersonen in de kernen van de voormalige gemeenten Millingen en Ubbergen. Mede daarom hebben we besloten om in het volgend jaar op verschillende locaties te vergaderen. Deze vergaderingen zijn openbaar, u bent dus welkom. De eerstvolgende vergadering is op donderdag 12 januari a.s. in het Kulturhus van Kekerdom. Houd ons en onze website (www.wmoadviesgroepbergendal.nl) dus goed in de gaten.

Beknopt verslag van de vergadering van de WMO-Adviesgroep Berg en Dal 20-10-2016

Het heeft even geduurd, maar dank zij een aantal vrijwilligers heeft het Voorzieningenhart op de Heuvel nu eindelijk een rolstoeltoegankelijk podium.

Na overleg met de gemeente hebben we in de afgelopen periode een enquête gehouden over de eigen bijdrage in de Wmo. De enquête is klaar en wordt op 2 november aangeboden aan wethouder Thijssen. Elders op deze website kunt u meer lezen over de uitkomsten en onze aanbevelingen.
op verzoek van de gemeente Berg en Dal zullen enkele leden van onze Adviesgroep deelnemen aan een werkgroep die zal meedenken over het opzet met betrekking tot het thema zorg en toerisme.
In plaats van BTB hanteren we voortaan de duidelijker term Toegankelijkheid.

Waar was de WMO-Adviesgroep in 2016 onder anderen mee bezig?

Het voorbereiden van een enquête voor 1614 Wmo - cliënten, woonachtig in de gemeente, over de effecten van de verplichte betaling van een eigen bijdrage voor een toegekende Wmo - maatwerkvoorziening. Overleg met de gemeente over o.m. de vraagstelling van de enquête. Het vouwen van de in 1614 - voud gecopieeërde aanbiedingsbrief met enquête. Het hieraan toevoegen van de informatiefolder van de Adviesgroep en een kant - en - klare enveloppe voor de terugzending, waarna dit pakket in alle verzendenveloppen is ingevoegd. Na vele uren van vrijwilligerswerk werd zo een grote stapel post verzendklaar gemaakt en eind augustus jl. aan de Wmo - cliënten verstuurd.

En hoe nu verder?

Vanaf half september worden de ontvangen ingevulde enquêtes stuk voor stuk geregistreerd en gerubriceerd; de getotaliseerde resultaten worden inclusief conclusies in een rapport verwoord. Dit rapport zal vervolgens worden aangeboden aan en besproken met het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur beoordeelt de uitkomsten en conclusies betreffende de effecten van de eigen bijdragen op de financiële positie en het besteedbaar inkomen van Wmo-cliënten. Het gemeentebestuur neemt op basis van bovenstaande een besluit over de vraag of en zo ja hoe en per wanneer het huidige beleid inzake de eigen bijdragen wordt gewijzigd. De WMO-Adviesgroep zal het besluit zo spoedig mogelijk meedelen.

Beknopt verslag van de vergadering van de WMO-Adviesgroep Berg en Dal 07-07-2016

De Adviesgroep heeft een extra taak op zich genomen, te weten jeugdhulp/-zorg. Hiertoe is vanaf 1 juli Ielse Albers verbonden aan onze groep als extern-adviseur.

Met betrekking tot de PR van de WMO-Adviesgroep zijn een aantal concrete acties ondernomen.
Vanaf tweede helft augustus zal aan onze inwoners in een korte enquête de vraag worden voorgelegd wat de ervaring is met de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen. Met de resultaten zullen we in contact treden met de gemeente. Als daarvoor aanleiding is, zullen we het college dan vragen om het beleid aan te passen.

Oproep in het Gemeentenieuws: Meldt ons uw verhoogde CAK-bijdrage voor een individuele WMO-voorziening

De toepassing van de nieuwe WMO-2015 gaat in de praktijk helaas nog gepaard met veel onzekerheden. Maar ook met besluiten die diep kunnen ingrijpen in persoonlijke omstandigheden. De Adviesgroep maakt zich grote zorgen over de hoogte van de eigen bijdrage die u voor een individuele WMO-voorziening moet betalen.

Deze eigen bijdrage kan voor bepaalde inwoners een zodanig grote financiële last betekenen dat het besteedbaar inkomen ernstig wordt aangetast. Vele verontrustende signalen hebben ons hierover al bereikt.

De Adviesgroep is inmiddels in gesprek met de gemeente Berg en Dal, heeft de zorgen nader toegelicht en om maatregelen verzocht tot bijsturing van de huidige regeling. Dit gesprek zouden wij graag onderbouwen met nog meer concrete gegevens.

Vandaar een oproep aan u: meldt het ons als u voor een individuele WMO-voorziening een verhoogde CAK-eigen bijdrage moet betalen.

Bel, stuur een email of spreek gewoon een van de leden van de Adviesgroep aan (zie de website bij Deelnemers).

Uiteraard blijft ieder gesprek anoniem.

email: info@wmoadviesgroepbergendal.nl

website: www.wmoadviesgroepbergendal.nl

tel.: 06 – 5472 4255 ( Willy Fleuren)

Beknopt verslag vergadering WMO-Adviesgroep dd 10 maart 2016

Besloten is dat we er voor zullen zorgen dat we geregeld redactionele stukken zullen aanbieden aan de verschillende dag- en weekbladen die in de gemeente verspreiden.
De Wmo-Adviesgroep denkt nadrukkelijk na over de vraag of en hoe het mogelijk is om ook actief te worden op andere deelaspecten van de Wet maatschappelijke ondersteuning; met name de jeugdzorg hebben we hierbij op het oog. Deze dialoog vindt ook plaats omdat er een verzoek ligt van de gemeente.

Jaarverslag 2015

Deze is voor iedereen beschikbaar.
Mail ons via: info@wmoadviesgroepbergendal.nl

Beknopt verslag vergadering WMO-Adviesgroep dd 3 december 2015

In de vergadering hebben we met plezier terug gekeken op de Themabijeenkomst (over de toegankelijkheid van bushaltes) van 18 november. Die was bijzonder geslaagd. We vinden het fijn om te merken dat de gemeente meteen begonnen is om de verbeterpunten aan te pakken.
Zie voor het rapport hieronder.

We zijn op zoek naar bestuursleden , met name uit de kernen van de voormalige gemeenten Ubbergen en Millingen aan de Rijn; sommigen tonen al belangstelling.
De nieuwe folder is uit en de vernieuwde website is in de lucht.
De vergadering is overigens, zoals gebruikelijk, vooral benut om praktische zaken te bespreken en af te stemmen; we zijn en blijven een adviesgroep ter ondersteuning van mensen die ons advies kunnen gebruiken.

Verslag bijeenkomst "Toegankelijke bushalten" 18-11-'15

Op woensdag 18 november 2015 vond in de Mallemolen de thema-avond plaats met als onderwerp:

"Toegankelijke bushalten in de gemeente Berg en Dal voor iedereen".

Hieraan voorafgaand heeft de werkgroep bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid (BTB) van de WMO Adviesgroep Berg en Dal de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van 111 bushalten in kaart gebracht van de voormalige gemeenten Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek. 

Hierbij is vastgesteld dat het niet altijd eenvoudig is om van het openbaar vervoer gebruik te kunnen maken.
Een aantal bushalten zijn goed toegankelijk. Sommige kunnen met een kleine aanpassing volstaan en sommige moeten zelfs worden aangepast.
Wettelijk is bepaald dat op 1 januari 2016 46% van alle bushalten toegankelijk moeten zijn.
Het doel van de bijeenkomst was wethouders, raadsleden, leden van de raadscarrousel, medewerkers van de gemeente Berg en Dal en leden van andere werkgroepen of organisaties kennis te laten nemen van dié situaties, die voor reizigers met een beperking een belemmering vormen om van het openbaar vervoer gebruik te kunnen maken. En natuurlijk een aanzet te geven de bushalten in onze gemeente kwalitatief op een hoger peil te brengen.

Uit de presentatie kwam naar voren dat er problemen te over zijn voor minder validen. Zo blijkt vaak geen goede markering aanwezig te zijn om in de bus te stappen, geen geleide lijnen (witte ribbels) te zijn aangebracht, het perron te smal te zijn, de op- en afrit voor een rolstoel niet te voldoen, een Abri ver na of voor een halteplaats te staan. Vaak is het perron door de Abri of bv. een prullebak te smal voor een rolstoel.

Hieronder volgt een impressie van deze avond. Ook kunt u het hele verslag nalezen bij het "boekwerk bushalten", zie hieronder! Of mail ons via info@wmoadviesgroepbergendal.nl.

Het boekwerk over de toegankelijkheid van bushaltes is vrij beschikbaar; volg de link hieronder, of meldt u zich via info@wmoadviesgroepbergendal.nl

Beknopt verslag vergadering WMO-Adviesgroep 2 juli 2015

De inventarisatie van de toegankelijkheid en bereikbaarheid van alle bushaltes en –hokjes in de gemeente is bijna afgerond. Dit onderwerp wordt uitgewerkt in een Themabijeenkomst, later dit jaar.

De naam van het Platform wordt definitief gewijzigd in WMO-Adviesgroep Berg en Dal. Ook hebben we een nieuw logo gekozen. Zodra dit klaar is zullen we de publiciteit hiermee opzoeken. We hebben tevens besloten om voortaan te spreken van cliëntondersteuning (in plaats van belangenbehartiging); deze term past beter binnen de idee van participatie.

Enkele leden van de Adviesgroep hebben kennis gemaakt met de leden van het Sociaal team Noord. En we wachten een uitnodiging van het Team-Zuid af.

We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe, actieve bestuursleden!

Beknopt verslag vergadering WMO-Adviesgroep 22-10-2015

Het is goed dat we een herkenbare contactpersoon binnen de gemeentelijke organisatie hebben (in de persoon van dhr. Flip Hatzman). Met hem hebben we uitvoerig kennisgemaakt. Daarbij is vooral gesproken over burgerparticipatie.

De voorbereiding van de Themabijeenkomst van 18 november 2015 loopt op schema.
Met betrekking tot de PR zijn weer stappen gezet: de folder is klaar en de website is bezig met een verbeterslag.