Nieuws wetenswaardigheden

Gevolgen miljoenennota 2019 voor zorg en welzijn volgens de Zorgatlas

De Miljoenennota 2019 en Rijksbegroting 2019 zijn op Prinsjesdag (dinsdag 18 september 2018) weer bekend gemaakt. Hieronder een overzicht wat de gevolgen zijn van de plannen op het gebied van zorg, welzijn en werk.   

 • Zorgpremie gaat omhoog met 124 euro per jaar oftewel 10 euro premie per maand extra
 • Verhoging zorgtoeslag ter compensatie verhoging zorgpremie. Voor alleenstaanden met maximaal 94 euro en voor meerpersoonshuishoudens maximaal 281 euro
 • Eigen risico blijft 385 euro
 • Het meeste geld gaat naar de sociale zekerheid, de zorg en het onderwijs
 • De zorguitgaven stijgen naar 71 miljard euro, een toename van 7 procent. De helft komt door hogere lonen en prijzen-
 • 8,7 miljard euro gaat naar sport, welzijn en vooral de zorgtoeslag
 • Extra geld voor een verbetering van de kwaliteit van ouderenzorg
 • 29 miljoen op de begroting voor de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen
 • Halveren vermogensinkomensbijtelling in de eigen bijdrage Wlz
 • Verandering voor wie gebruik maakt van Wmo-voorzieningen. Er komt miv van januari een abonnementstarief. Dit vervangt het huidige systeem van eigen bijdrage voor ondersteuning. Er dient dan 19 euro per maand betaald te worden in plaats van een eigen bedrage per vorm van ondersteuning.
 • Mensen die gebruikmaken van langdurige zorg, zoals ouderen in verpleeghuizen, hoeven minder op hun vermogen in te teren voor het betalen van eigen bijdragen. Een kleiner deel van hun vermogen wordt namelijk meegeteld voor het bepalen van de hoogte van de eigen bijdrage. De zogenoemde vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdrage in de Wlz wordt gehalveerd naar 4 procent van het vermogen.
 • Het kabinet wil extra personeel in de zorg. Bijvoorbeeld door te stimuleren dat mensen een opleiding in de zorg gaan volgen. Voor het programma Werken in de zorg is € 350 miljoen beschikbaar.
 • Bron: zorgatlas.nl, geraadpleegd 12-11-2018

Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Bron: Ieder(in) Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte; juli 2018

VN-verdrag
In 2006 heeft de VN het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap opgesteld. Dit verdrag is een belangrijke erkenning van de gelijkwaardigheid, zelfstandigheid en waardigheid van mensen met een beperking of chronische ziekte.
Veel landen, waaronder Nederland, hebben het verdrag in 2007 ondertekend. Het verdrag geldt echter pas volledig als de regering het verdrag heeft bekrachtigd (geratificeerd). Nederland heeft het VN-verdrag geratificeerd op 14 juli 2016.

Met de ratificatie is de Wet Gelijke Behandeling voor chronisch zieken en gehandicapten (WGB h/cz) uitgebreid met de thema’s goederen en diensten. Ook is er een maatregel van bestuur ingesteld, het “Besluit toegankelijkheid”. Hierin staat hoe de implementatie van het VN-verdrag moet worden uitgevoerd.

Onbeperkt meedoen
Minister De Jonge van VWS heeft in juni 2018 het programmaplan Onbeperkt meedoen! aan de Tweede Kamer gestuurd. Hij vertelt daarin hoe hij het VN-verdrag Handicap wil uitvoeren. De Jonge zegt te willen bereiken dat mensen met een beperking aan het eind van deze regeerperiode aantoonbaar beter kunnen participeren in de samenleving. 

Het Verdrag benoemt een duidelijk einddoel: een inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen. Maar een inclusieve samenleving is niet in één dag bereikt, vraagt om een integrale aanpak en vergt de inzet van alle partijen in de samenleving. Een aantal van deze partijen treden naast de Rijksoverheid op als partners van het Verdrag.

De partners zijn:

 • De Alliantie VN-verdrag*, namens diverse vertegenwoordigende organisaties voor mensen met een beperking. Ieder(in) is onderdeel van de alliantie.

 • VNO-NCW en MKB-Nederland, namens ondernemers en werkgevers

 • VNG, namens gemeenten

Ondernemers, gemeenten, landelijke overheden en maatschappelijke organisaties maken de komende jaren actieplannen voor het implementeren van het VN-verdrag.

Ervaringsdeskundigheid
Een inclusieve samenleving kan alleen worden bereikt als de mensen om wie het gaat goed worden betrokken bij de aanpak. “Niets over ons zonder ons” is dan ook een belangrijke pijler in het plan. Dat wil zeggen dat mensen met een beperking in hun rol als burger, consument en belanghebbende  actief betrokken worden bij de totstandkoming van beleid. Ook in de actieplannen moet dit principe een plek krijgen. De Alliantie VN-verdrag ondersteunt de makers van de actieplannen daarin en zet daarbij ook haar eigen netwerk van ervaringsdeskundigen in. Bij het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid kunnen zowel ervaringsdeskundigen als gemeenten en organisaties een ervaringsdeskundige willen inzetten, terecht met vragen over ervaringsdeskundigheid.

*De Alliantie VN-verdrag is een samenwerkingsverband van Ieder(in), Per Saldo, MIND Landelijk platform, LFB en de Coalitie voor Inclusie en richt zich op de implementatie van het VN-verdrag.

Zie hieronder voor de link naar Artikel 9. Toegankelijkheid, uit het Verdrag voor mensen met een beperking.

 

Mijnkwaliteitvanleven - bericht via Iederin

Iederin – Aandacht voor iedereen

Via deze organisatie werd onderstaand bericht verspreid. Wij willen het graag aan u doorgeven.

Mijnkwaliteitvanleven.nl is met haar 45.000 deelnemers inmiddels het grootste onderzoek in Nederland gericht op de invloed van zorg op de kwaliteit van leven van mensen. Het is een uniek instrument waardoor mensen goed voorbereid in gesprek kunnen gaan met de gemeente, zorgaanbieder en familie. Dit biedt vele mogelijkheden voor deelnemers, gemeenten, zorgaanbieders en lokale belangenbehartiging. 

Mijnkwaliteitvanleven.nl is voor mensen met een chronische ziekte of beperking, mensen die door het ouder worden belemmeringen ervaren en hun mantelzorgers. Ook mensen die om andere redenen nadenken over een gezonde leefstijl kunnen de vragenlijst gebruiken om hun situatie in beeld te brengen.
 
Gesprekshulpmiddel
Aan de hand van een online vragenlijst brengen mensen hun eigen situatie in beeld. Dit helpt mensen om duidelijk aan te geven wat zij nodig hebben om de dingen te (blijven) doen die zij belangrijk vinden.
 
Na afloop ontvangen mensen een persoonlijk overzicht (Mijn Kwaliteitsmeter). Hiermee kunnen zij in gesprek met mensen uit hun omgeving, medewerkers van het wijkteam of met de gemeente over passende oplossingen voor hun situatie. "Het invullen geeft een verhelderend beeld. Het is belangrijk om juist in een moeilijke situatie een moment voor jezelf te pakken en te kijken waar je staat. Wanneer de zorgvraag voor jezelf duidelijker is, kun je dit ook duidelijker maken voor de indicatiesteller", aldus één van de deelnemers. Ook gebruiken deelnemers de vragenlijst en persoonlijk overzicht bijvoorbeeld bij het formuleren van de zorgvraag in hun zorgplan voor het persoonsgebonden budget.
 
Uitkomsten beschikbaar voor lokale belangenbehartiging
Tegelijkertijd dragen mensen bij aan onderzoek om de zorg te verbeteren. Op www.mijnkwaliteitvanleven.nl hebben gemeenten een eigen pagina waarop u de uitkomsten dagelijks kunt volgen. Bij minimaal 300 deelnemers wordt jaarlijks een gemeenterapport opgesteld. Er zijn inmiddels 44 gemeenterapporten beschikbaar. Deze rapporten kunt u zonder kosten gebruiken voor de lokale belangenbehartiging en het opstellen van de lokale agenda.
 
Lokaal aan de slag
Wilt u meer weten? Wij gaan graag met u in gesprek over de vele mogelijkheden van ons programma. U kunt een afspraak maken via www.mijnkwaliteitvanleven.nl/contact.

Powerkaart

Februari 2017 zijn twee leden van de WMO-Adviesgroep naar de "zonder beperking erop uit" beurs geweest in Nieuwegein. Support Magazine was er ook en zij hebben een "Powerkaart" gemaakt. Deze kaart is waardevol bij het aanvragen van een hulpmiddel. Op de kaart wordt ook verwezen naar de wettekst.

U kunt hieronder op de link klikken; de  tekst zelf hebben we hieronder extra vermeldt:

Hulpmiddel aanvragen? Trek de Powerkaart!

De Wmo biedt twee krachtige tools voor de cliënt die zijn eigen boontjes wil doppen: het persoonsgebonden budget en het persoonlijk plan. Bewaar deze kaart goed en gebruik hem indien nodig om uw Wmo-ambtenaar te overtuigen.

Het persoonsgebonden budget (pgb)

Wmo-artikel 2.3.6
- Met een pgb kunt u een hulpmiddel van derden betrekken (lid1). Hiermee bent u dus niet aangewezen op het standaardpakket dat de gemeente heeft ingekocht.
- U mag als cliënt zelf kiezen voor een pgb (lid 1).
- U moet (lid 2a) wel redelijkerwijs in staat zijn dit zelf te bepalen en te beheren, al dan niet met externe hulp.
- U moet er zelf om vragen (lid 2b).
- U mag geen gevaarlijke of hele slechte spullen uitkiezen (lid 2c).
- De spullen moeten geschikt zijn voor het doel, een rolstoel moet bijvoorbeeld kunnen rijden (lid 3).

Het persoonlijk plan (pp)

Wmo-artikel 2.3.2.
U kunt een persoonlijk plan overhandigen bij uw Wmo-aanvraag (lid 2). Met dit plan schrijft u uw eigen indicatie.
- De gemeente is verplicht hiernaar te kijken (lid 5).
- In dit plan zet u welke maatschappelijke ondersteuning (welk hulpmiddel) volgens u het meest aangewezen is en wat uw omstandigheden zijn (lid 2).
- Indienen kan gedurende zeven dagen na aanvraag (lid 2).

Let op: In de wet heet een Wmo-aanvraag ‘melding’. Kijk voor volledige wetstekst van dit artikel op: www.supportmagazine.nl/wmo

Tips

* check altijd de plaatselijke verordening (op de website van de gemeente)
* Maak indien nodig gebruik van de beroepsprocedure
* Voor informatie over hulpmiddelen kunt u terecht bij de leveranciers

Oprijplank voor het podium op Voorzieningenhart Op de Heuvel gerealiseerd’

In Voorzieningenhart Op de Heuvel is een rijplank gerealiseerd voor minder validen om het podium te bereiken. De Wmo adviesgroep Berg en Dal heeft op 31 oktober 2016 de oprijplank getest. Roy Leenders kon probleemloos op het podium komen.
Nadat bleek dat een podiumlift niet haalbaar was, heeft het beheer van het Voorzieningenhart op eigen initiatief een oprijplank laten maken. John Egbers en Mike Scheffers zijn vrijwillig aan de slag gegaan en hebben de oprijplank gerealiseerd.
De werkgroep Welzijn/ BTB (Bereikbaarheid Toegankelijkheid en Bruikbaarheid) zet zich al jaren in om dit podium toegankelijk te krijgen. Ze waarderen dit initiatief! Vandaar dat de Wmo adviesgroep een bloemetje op zijn plaats vond.

Brief Nationale ombudsman aan collega B&W van 1-12-2015

De Nationale ombudsman heeft naar alle landelijke colleges van burgemeester & wethouders een brief gestuurd over de eigen bijdrage ingevolge de WMO.

Burgers klagen erover dat gemeenten hen -tijdens de keukentafelgesprekken- niet of nauwelijks informeren over de hoogte van de eigen bijdrage.

Gesteld wordt dat burgers door gebrekkige informatie niet in staat lijken te zijn zelf een weloverwogen beslissing te nemen. Daarnaast klagen burgers erover dat zij recent een forse rekening van het CAK hebben ontvangen. Dit zou het gevolg zijn van het feit dat gemeenten laat de benodigde gegevens hebben aangeleverd.

De hele brief is te lezen door op onderstaande link te klikken.

Artikel NRC-next 02-12-'15 betreffende Wereldgehandicaptendag 03-12-'15

GEHANDICAPTEN

Nederland, doe meer!

Morgen wordt wereldwijd aandacht besteed an de 34e UN International Day Of Persons With Disabilities. In Nederland wil het echter niet zo vlotten. Zo konden wij maar 65 goed toegankelijke activiteiten vinden in 45 van de 393 Nederlandse gemeenten. Dat betekent 1 activiteit per 260.000 inwoners Van veel gemeenten kregen wij als excuus dat men druk is met de problemen rond decentralisatie van de Jeugdzorg en vluchtelingenopvang. En dit terwijl Wereldgehandicaptendag actueler is dan ooit: de Tweede Kamer staat op het punt om het VN-gehandicaptenverdrag eindelijk te ondertekenen. Al vrezen wij dat dit met zo veel toelichtingen en notities zal gebeuren dat het net als het Kyoto-, Kopenhagen- en straks het Parijs Klimaatverdrag dadelijk niks meer voorstelt. Los van de ratificatie willen wij alle Nederlandse politici en overheden vragen om met lokale en landelijke gehandicaptenorganisaties in gesprek te gaan om de komende transitie in goede banen te leiden voor het te laat is. We kunnen ons na de debacles met de wet maatschappelijke ondersteuning en met de jeugdzorg geen derde mislukking veroorloven.

Erik van Loon directeur Wereldgehandicaptendag, Otwin van Dijk, Tweede Kamerlid PvdA