Nieuws wetenswaardigheden

Week van de toegankelijkheid 7 t/m 11 oktober 2019

Lekker vrij! Doen wat je zelf wilt

Voor de meeste mensen is het heel gewoon: je vrije tijd vul je zelf in, je doet de dingen die je zelf wilt doen. Voor bijna 20 procent van de mensen is dit geen vanzelfsprekendheid.
Dit heeft alles te maken met de toegankelijkheid van bijvoorbeeld musea, horeca, sportclubs, attractieparken en natuurgebieden.

Die kan beter. Er zijn genoeg voorbeelden waar het al goed gaat! De Week staat dit jaar daarom in het teken van toegankelijk recreëren en doen wat je zelf wilt.

Week van de Toegankelijkheid is een initiatief van Ieder(in), netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte.

Afwezigheid toiletten in treinen: oordeel College voor de Rechten van de Mens, 20-5-2019

Het College voor de Rechten van de Mens kreeg een verzoek om een oordeel over het ontbreken van toiletten in regionale treinen in de provincie Gelderland. Volgens de verzoekers zijn deze treinen niet toegankelijk voor mensen met een handicap of chronische ziekte. Het College oordeelt dat de betreffende vervoersbedrijven wettelijk gezien niet hebben gediscrimineerd. Wel adviseert het College de concessieverlener voor het openbaar vervoer in de regio, in dit geval de provincie Gelderland, om de aanwezigheid van toiletten in treinen als eis op te nemen in de volgende aanbesteding.

Aangepaste dieselauto’s krijgen ontheffing voor milieuzones

15 apr 2019, Ieder(In)

Het kabinet heeft een voorstel aangenomen voor de harmonisatie van gemeentelijke milieuzones. Dit is goed nieuws! Want op aandringen van Ieder(in) is hierin ook een landelijke vrijstelling opgenomen voor rolstoeltoegankelijke voertuigen en voor aangepaste dieselauto’s.  

Deze landelijke vrijstelling was hard nodig omdat steeds meer steden milieuzones instellen die (oudere) dieselauto’s de toegang tot de stad ontzeggen. Het onbedoelde effect hiervan was dat mensen met een aangepaste dieselauto de stad ook niet meer in kunnen. Hierdoor kunnen ze bijvoorbeeld niet langer zelfstandig naar werk, school, winkels enzovoort. Sommige steden hebben daarom voor deze auto’s een uitzondering gemaakt. Maar deze vrijstelling geldt vaak weer niet voor milieuzones van andere steden. Mooi dus dat er nu een landelijke vrijstelling is opgenomen!

Het kabinet heeft ingestemd met het voorstel. In de principe kunnen de Tweede en Eerste Kamer nog aangeven dat ze nog over het voorstel willen debatteren. Maar de verwachting is, dat beide Kamers geen bezwaar zullen hebben tegen dit aspect van het voorstel. De landelijke ontheffing zal per 2020 ingaan. Bij aangepaste auto’s geldt de ontheffing als de aanpassing meer dan 500 euro heeft gekost. 

Www.iederin.nl/nieuws, netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Gevolgen miljoenennota 2019 voor zorg en welzijn volgens de Zorgatlas

De Miljoenennota 2019 en Rijksbegroting 2019 zijn op Prinsjesdag (dinsdag 18 september 2018) weer bekend gemaakt. Hieronder een overzicht wat de gevolgen zijn van de plannen op het gebied van zorg, welzijn en werk.   

 • Zorgpremie gaat omhoog met 124 euro per jaar oftewel 10 euro premie per maand extra
 • Verhoging zorgtoeslag ter compensatie verhoging zorgpremie. Voor alleenstaanden met maximaal 94 euro en voor meerpersoonshuishoudens maximaal 281 euro
 • Eigen risico blijft 385 euro
 • Het meeste geld gaat naar de sociale zekerheid, de zorg en het onderwijs
 • De zorguitgaven stijgen naar 71 miljard euro, een toename van 7 procent. De helft komt door hogere lonen en prijzen-
 • 8,7 miljard euro gaat naar sport, welzijn en vooral de zorgtoeslag
 • Extra geld voor een verbetering van de kwaliteit van ouderenzorg
 • 29 miljoen op de begroting voor de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen
 • Halveren vermogensinkomensbijtelling in de eigen bijdrage Wlz
 • Verandering voor wie gebruik maakt van Wmo-voorzieningen. Er komt miv van januari een abonnementstarief. Dit vervangt het huidige systeem van eigen bijdrage voor ondersteuning. Er dient dan 19 euro per maand betaald te worden in plaats van een eigen bedrage per vorm van ondersteuning.
 • Mensen die gebruikmaken van langdurige zorg, zoals ouderen in verpleeghuizen, hoeven minder op hun vermogen in te teren voor het betalen van eigen bijdragen. Een kleiner deel van hun vermogen wordt namelijk meegeteld voor het bepalen van de hoogte van de eigen bijdrage. De zogenoemde vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdrage in de Wlz wordt gehalveerd naar 4 procent van het vermogen.
 • Het kabinet wil extra personeel in de zorg. Bijvoorbeeld door te stimuleren dat mensen een opleiding in de zorg gaan volgen. Voor het programma Werken in de zorg is € 350 miljoen beschikbaar.
 • Bron: zorgatlas.nl, geraadpleegd 12-11-2018

Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Bron: Ieder(in) Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte; juli 2018

VN-verdrag
In 2006 heeft de VN het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap opgesteld. Dit verdrag is een belangrijke erkenning van de gelijkwaardigheid, zelfstandigheid en waardigheid van mensen met een beperking of chronische ziekte.
Veel landen, waaronder Nederland, hebben het verdrag in 2007 ondertekend. Het verdrag geldt echter pas volledig als de regering het verdrag heeft bekrachtigd (geratificeerd). Nederland heeft het VN-verdrag geratificeerd op 14 juli 2016.

Met de ratificatie is de Wet Gelijke Behandeling voor chronisch zieken en gehandicapten (WGB h/cz) uitgebreid met de thema’s goederen en diensten. Ook is er een maatregel van bestuur ingesteld, het “Besluit toegankelijkheid”. Hierin staat hoe de implementatie van het VN-verdrag moet worden uitgevoerd.

Onbeperkt meedoen
Minister De Jonge van VWS heeft in juni 2018 het programmaplan Onbeperkt meedoen! aan de Tweede Kamer gestuurd. Hij vertelt daarin hoe hij het VN-verdrag Handicap wil uitvoeren. De Jonge zegt te willen bereiken dat mensen met een beperking aan het eind van deze regeerperiode aantoonbaar beter kunnen participeren in de samenleving. 

Het Verdrag benoemt een duidelijk einddoel: een inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen. Maar een inclusieve samenleving is niet in één dag bereikt, vraagt om een integrale aanpak en vergt de inzet van alle partijen in de samenleving. Een aantal van deze partijen treden naast de Rijksoverheid op als partners van het Verdrag.

De partners zijn:

 • De Alliantie VN-verdrag*, namens diverse vertegenwoordigende organisaties voor mensen met een beperking. Ieder(in) is onderdeel van de alliantie.

 • VNO-NCW en MKB-Nederland, namens ondernemers en werkgevers

 • VNG, namens gemeenten

Ondernemers, gemeenten, landelijke overheden en maatschappelijke organisaties maken de komende jaren actieplannen voor het implementeren van het VN-verdrag.

Ervaringsdeskundigheid
Een inclusieve samenleving kan alleen worden bereikt als de mensen om wie het gaat goed worden betrokken bij de aanpak. “Niets over ons zonder ons” is dan ook een belangrijke pijler in het plan. Dat wil zeggen dat mensen met een beperking in hun rol als burger, consument en belanghebbende  actief betrokken worden bij de totstandkoming van beleid. Ook in de actieplannen moet dit principe een plek krijgen. De Alliantie VN-verdrag ondersteunt de makers van de actieplannen daarin en zet daarbij ook haar eigen netwerk van ervaringsdeskundigen in. Bij het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid kunnen zowel ervaringsdeskundigen als gemeenten en organisaties een ervaringsdeskundige willen inzetten, terecht met vragen over ervaringsdeskundigheid.

*De Alliantie VN-verdrag is een samenwerkingsverband van Ieder(in), Per Saldo, MIND Landelijk platform, LFB en de Coalitie voor Inclusie en richt zich op de implementatie van het VN-verdrag.

Zie hieronder voor de link naar Artikel 9. Toegankelijkheid, uit het Verdrag voor mensen met een beperking.

Mijnkwaliteitvanleven - bericht via Iederin

Iederin – Aandacht voor iedereen

Via deze organisatie werd onderstaand bericht verspreid. Wij willen het graag aan u doorgeven.

Mijnkwaliteitvanleven.nl is met haar 45.000 deelnemers inmiddels het grootste onderzoek in Nederland gericht op de invloed van zorg op de kwaliteit van leven van mensen. Het is een uniek instrument waardoor mensen goed voorbereid in gesprek kunnen gaan met de gemeente, zorgaanbieder en familie. Dit biedt vele mogelijkheden voor deelnemers, gemeenten, zorgaanbieders en lokale belangenbehartiging. 

Mijnkwaliteitvanleven.nl is voor mensen met een chronische ziekte of beperking, mensen die door het ouder worden belemmeringen ervaren en hun mantelzorgers. Ook mensen die om andere redenen nadenken over een gezonde leefstijl kunnen de vragenlijst gebruiken om hun situatie in beeld te brengen.
 
Gesprekshulpmiddel
Aan de hand van een online vragenlijst brengen mensen hun eigen situatie in beeld. Dit helpt mensen om duidelijk aan te geven wat zij nodig hebben om de dingen te (blijven) doen die zij belangrijk vinden.
 
Na afloop ontvangen mensen een persoonlijk overzicht (Mijn Kwaliteitsmeter). Hiermee kunnen zij in gesprek met mensen uit hun omgeving, medewerkers van het wijkteam of met de gemeente over passende oplossingen voor hun situatie. "Het invullen geeft een verhelderend beeld. Het is belangrijk om juist in een moeilijke situatie een moment voor jezelf te pakken en te kijken waar je staat. Wanneer de zorgvraag voor jezelf duidelijker is, kun je dit ook duidelijker maken voor de indicatiesteller", aldus één van de deelnemers. Ook gebruiken deelnemers de vragenlijst en persoonlijk overzicht bijvoorbeeld bij het formuleren van de zorgvraag in hun zorgplan voor het persoonsgebonden budget.
 
Uitkomsten beschikbaar voor lokale belangenbehartiging
Tegelijkertijd dragen mensen bij aan onderzoek om de zorg te verbeteren. Op www.mijnkwaliteitvanleven.nl hebben gemeenten een eigen pagina waarop u de uitkomsten dagelijks kunt volgen. Bij minimaal 300 deelnemers wordt jaarlijks een gemeenterapport opgesteld. Er zijn inmiddels 44 gemeenterapporten beschikbaar. Deze rapporten kunt u zonder kosten gebruiken voor de lokale belangenbehartiging en het opstellen van de lokale agenda.
 
Lokaal aan de slag
Wilt u meer weten? Wij gaan graag met u in gesprek over de vele mogelijkheden van ons programma. U kunt een afspraak maken via www.mijnkwaliteitvanleven.nl/contact.