Nieuws wetenswaardigheden

Week van de toegankelijkheid

De Week van Toegankelijkheid 2023 is van 2 t/m 7 oktober. De invulling ervan is nog niet bekend.

Ook in 2022 vond deze week plaats, nu zonder corona-restricties. In oktober. En evenzo in 2021, deels online.

Het wordt georganiseerd door Ieder(In), Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Overal in  het land zijn activiteiten.

Kijk op de website van Week van de toegankelijkheid.

Vragen over het coronavirus en gehandicaptenzorg

Vanaf 25 mei is bezoek aan een familielid of kennis in de gehandicaptenzorg weer stapsgewijs mogelijk. Daarbij zijn de basisregels voor hygiëne van kracht. Per 15 juni is voor iedere cliënt  invulling gegeven aan het ontvangen van bezoek. De te downloaden brochure van de VGN 'Handreiking bezoek gehandicaptenzorg' meldt hier meer over.

Voor de gehandicaptenzorg is vanaf 1 juni de dagbesteding op specifieke locaties zoveel als mogelijk stap voor stap weer opgestart met de 1,5 meter als uitgangspunt. Ter ondersteuning van  zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg is daartoe de Handreiking Dagbesteding in de gehandicaptenzorg gemaakt.

Vanaf 1 juli zijn de richtlijnen van het RIVM leidend in de mogelijkheden van bezoek en logeren binnen de gehandicaptenzorg. Dit betekent dat wanneer iedereen zich aan deze richtlijnen houdt er geen extra beperkingen nodig zijn in bijvoorbeeld bezoekfrequentie of de duur van het bezoek.

Dit heeft het kabinet besloten door de controlefase per 1 juli in te laten gaan. De basis van bezoek en logeren ligt dan ook in het opvolgen van de richtlijnen: 1,5 meter afstand, hygiënemaatregelen, bij klachten thuisblijven en drukte vermijden. Als dit gebeurt zijn er geen aanvullende beperkingen nodig in op bezoek gaan, bezoek ontvangen, gaan logeren bij ouders of bij een zorgorganisatie. Dit is de situatie als er geen besmettingen op een locatie zijn.

Nieuwe leverancier hulpmiddelen: Welzorg

De gemeenten in de regio Nijmegen (Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen) werken vanaf 1 juni 2020 samen met een nieuwe leverancier voor Wmo-hulpmiddelen: Welzorg.

Welzorg levert hulpmiddelen, zoals scootmobielen en rolstoelen, aan mensen die via hun gemeente een Wmo-voorziening krijgen. Omdat het contract met de huidige leverancier Medipoint afliep, is er een Europees aanbestedingstraject gestart. Na een zorgvuldig doorlopen traject is de opdracht gegund aan Welzorg.

Op dit moment levert Medipoint alle Wmo-hulpmiddelen in de regio Nijmegen. Cliënten die via Medipoint een hulpmiddel hebben, kunnen dit blijven gebruiken. Medipoint blijft ook ná 1 juni 2020 onderhoud en reparaties aan deze hulpmiddelen uitvoeren. Dit loopt door tot uiterlijk 31 mei 2024. Alle hulpmiddelen gaan binnen vier jaar geleidelijk over van leverancier Medipoint naar Welzorg.

Welzorg neemt de dienstverlening van Medipoint over, zodra een al verstrekt hulpmiddel moet worden aangepast of als er een ander hulpmiddel wordt verstrekt. Gebruikt iemand meerdere hulpmiddelen? Dan neemt Welzorg alle hulpmiddelen in één keer over. Zo heeft de cliënt maar met één leverancier te maken. Bij het eerste contact met Welzorg ontvangt de cliënt alle nodige informatie en contactgegevens. Cliënten die nu een Wmo-hulpmiddel van Medipoint gebruiken, krijgen een brief van de gemeente met informatie over deze wijziging.

Website gemeente Berg en Dal maart 2020

Afwezigheid toiletten in treinen: oordeel College voor de Rechten van de Mens, 20-5-2019

Het College voor de Rechten van de Mens kreeg een verzoek om een oordeel over het ontbreken van toiletten in regionale treinen in de provincie Gelderland. Volgens de verzoekers zijn deze treinen niet toegankelijk voor mensen met een handicap of chronische ziekte. Het College oordeelt dat de betreffende vervoersbedrijven wettelijk gezien niet hebben gediscrimineerd. Wel adviseert het College de concessieverlener voor het openbaar vervoer in de regio, in dit geval de provincie Gelderland, om de aanwezigheid van toiletten in treinen als eis op te nemen in de volgende aanbesteding.

Aangepaste dieselauto’s krijgen ontheffing voor milieuzones

15 apr 2019, Ieder(In)

Het kabinet heeft een voorstel aangenomen voor de harmonisatie van gemeentelijke milieuzones. Dit is goed nieuws! Want op aandringen van Ieder(in) is hierin ook een landelijke vrijstelling opgenomen voor rolstoeltoegankelijke voertuigen en voor aangepaste dieselauto’s.  

Deze landelijke vrijstelling was hard nodig omdat steeds meer steden milieuzones instellen die (oudere) dieselauto’s de toegang tot de stad ontzeggen. Het onbedoelde effect hiervan was dat mensen met een aangepaste dieselauto de stad ook niet meer in kunnen. Hierdoor kunnen ze bijvoorbeeld niet langer zelfstandig naar werk, school, winkels enzovoort. Sommige steden hebben daarom voor deze auto’s een uitzondering gemaakt. Maar deze vrijstelling geldt vaak weer niet voor milieuzones van andere steden. Mooi dus dat er nu een landelijke vrijstelling is opgenomen!

Het kabinet heeft ingestemd met het voorstel. In de principe kunnen de Tweede en Eerste Kamer nog aangeven dat ze nog over het voorstel willen debatteren. Maar de verwachting is, dat beide Kamers geen bezwaar zullen hebben tegen dit aspect van het voorstel. De landelijke ontheffing zal per 2020 ingaan. Bij aangepaste auto’s geldt de ontheffing als de aanpassing meer dan 500 euro heeft gekost. 

Www.iederin.nl/nieuws, netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Bron: Ieder(in) Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte; juli 2018

VN-verdrag
In 2006 heeft de VN het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap opgesteld. Dit verdrag is een belangrijke erkenning van de gelijkwaardigheid, zelfstandigheid en waardigheid van mensen met een beperking of chronische ziekte.
Veel landen, waaronder Nederland, hebben het verdrag in 2007 ondertekend. Het verdrag geldt echter pas volledig als de regering het verdrag heeft bekrachtigd (geratificeerd). Nederland heeft het VN-verdrag geratificeerd op 14 juli 2016.

Met de ratificatie is de Wet Gelijke Behandeling voor chronisch zieken en gehandicapten (WGB h/cz) uitgebreid met de thema’s goederen en diensten. Ook is er een maatregel van bestuur ingesteld, het “Besluit toegankelijkheid”. Hierin staat hoe de implementatie van het VN-verdrag moet worden uitgevoerd.

Onbeperkt meedoen
Minister De Jonge van VWS heeft in juni 2018 het programmaplan Onbeperkt meedoen! aan de Tweede Kamer gestuurd. Hij vertelt daarin hoe hij het VN-verdrag Handicap wil uitvoeren. De Jonge zegt te willen bereiken dat mensen met een beperking aan het eind van deze regeerperiode aantoonbaar beter kunnen participeren in de samenleving. 

Het Verdrag benoemt een duidelijk einddoel: een inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen. Maar een inclusieve samenleving is niet in één dag bereikt, vraagt om een integrale aanpak en vergt de inzet van alle partijen in de samenleving. Een aantal van deze partijen treden naast de Rijksoverheid op als partners van het Verdrag.

De partners zijn:

  • De Alliantie VN-verdrag*, namens diverse vertegenwoordigende organisaties voor mensen met een beperking. Ieder(in) is onderdeel van de alliantie.

  • VNO-NCW en MKB-Nederland, namens ondernemers en werkgevers

  • VNG, namens gemeenten

Ondernemers, gemeenten, landelijke overheden en maatschappelijke organisaties maken de komende jaren actieplannen voor het implementeren van het VN-verdrag.

Ervaringsdeskundigheid
Een inclusieve samenleving kan alleen worden bereikt als de mensen om wie het gaat goed worden betrokken bij de aanpak. “Niets over ons zonder ons” is dan ook een belangrijke pijler in het plan. Dat wil zeggen dat mensen met een beperking in hun rol als burger, consument en belanghebbende  actief betrokken worden bij de totstandkoming van beleid. Ook in de actieplannen moet dit principe een plek krijgen. De Alliantie VN-verdrag ondersteunt de makers van de actieplannen daarin en zet daarbij ook haar eigen netwerk van ervaringsdeskundigen in. Bij het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid kunnen zowel ervaringsdeskundigen als gemeenten en organisaties een ervaringsdeskundige willen inzetten, terecht met vragen over ervaringsdeskundigheid.

*De Alliantie VN-verdrag is een samenwerkingsverband van Ieder(in), Per Saldo, MIND Landelijk platform, LFB en de Coalitie voor Inclusie en richt zich op de implementatie van het VN-verdrag.

Zie hieronder voor de link naar Artikel 9. Toegankelijkheid, uit het Verdrag voor mensen met een beperking.

Mijnkwaliteitvanleven - bericht via Iederin

Iederin – Aandacht voor iedereen

Via deze organisatie werd onderstaand bericht verspreid. Wij willen het graag aan u doorgeven.

Mijnkwaliteitvanleven.nl is met haar 45.000 deelnemers inmiddels het grootste onderzoek in Nederland gericht op de invloed van zorg op de kwaliteit van leven van mensen. Het is een uniek instrument waardoor mensen goed voorbereid in gesprek kunnen gaan met de gemeente, zorgaanbieder en familie. Dit biedt vele mogelijkheden voor deelnemers, gemeenten, zorgaanbieders en lokale belangenbehartiging. 

Mijnkwaliteitvanleven.nl is voor mensen met een chronische ziekte of beperking, mensen die door het ouder worden belemmeringen ervaren en hun mantelzorgers. Ook mensen die om andere redenen nadenken over een gezonde leefstijl kunnen de vragenlijst gebruiken om hun situatie in beeld te brengen.
 
Gesprekshulpmiddel
Aan de hand van een online vragenlijst brengen mensen hun eigen situatie in beeld. Dit helpt mensen om duidelijk aan te geven wat zij nodig hebben om de dingen te (blijven) doen die zij belangrijk vinden.
 
Na afloop ontvangen mensen een persoonlijk overzicht (Mijn Kwaliteitsmeter). Hiermee kunnen zij in gesprek met mensen uit hun omgeving, medewerkers van het wijkteam of met de gemeente over passende oplossingen voor hun situatie. "Het invullen geeft een verhelderend beeld. Het is belangrijk om juist in een moeilijke situatie een moment voor jezelf te pakken en te kijken waar je staat. Wanneer de zorgvraag voor jezelf duidelijker is, kun je dit ook duidelijker maken voor de indicatiesteller", aldus één van de deelnemers. Ook gebruiken deelnemers de vragenlijst en persoonlijk overzicht bijvoorbeeld bij het formuleren van de zorgvraag in hun zorgplan voor het persoonsgebonden budget.
 
Uitkomsten beschikbaar voor lokale belangenbehartiging
Tegelijkertijd dragen mensen bij aan onderzoek om de zorg te verbeteren. Op www.mijnkwaliteitvanleven.nl hebben gemeenten een eigen pagina waarop u de uitkomsten dagelijks kunt volgen. Bij minimaal 300 deelnemers wordt jaarlijks een gemeenterapport opgesteld. Er zijn inmiddels 44 gemeenterapporten beschikbaar. Deze rapporten kunt u zonder kosten gebruiken voor de lokale belangenbehartiging en het opstellen van de lokale agenda.
 
Lokaal aan de slag
Wilt u meer weten? Wij gaan graag met u in gesprek over de vele mogelijkheden van ons programma. U kunt een afspraak maken via www.mijnkwaliteitvanleven.nl/contact.